พังงา-หอการค้าจังหวัดพังงาจัดประชุมใหญ่ประจำปี2566-67 โชว์ผลงานรางวัลหอการค้ายอดเยี่ยม

Uncategorized

พังงา-หอการค้าจังหวัดพังงาจัดประชุมใหญ่ประจำปี2566-67 โชว์ผลงานรางวัลหอการค้ายอดเยี่ยม


เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2567 ที่ห้องประชุมปรายฟ้า โรงแรมเลอเอราวัณ พังงา อ.เมืองพังงา หอการค้าจังหวัดพังงาจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566/2567 โดยมีนายกัณฐัศ กุลวาณิช ประธานหอการค้าจังหวัดพังงา เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม และมีคณะกรรมการบริหาร ที่ปรึกษา สมาชิก และสมาชิกกลุ่ม YEC เข้าร่วม ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายกลวัชร ทรัพย์ส่งสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ร่วมให้แนวทางในหัวข้อ “การทำงานร่วมกันระหว่างภาครัฐและหอการค้าจังหวัดพังงา” พร้อมกับกล่าวขอบคุณหอการค้าฯที่ร่วมกันผลักดันการพัฒนาจังหวัดร่วมกับส่วนราชการต่างๆในทุกๆด้าน ทั้งระดับจังหวัดพังงาไปจนถึงระดับประเทศ จากนั้นได้มีการรายงานผลการดำเนินงานและกิจกรรมในปี2566-2567 ของหอการค้าจังหวัดพังงา และของกลุ่ม YEC หอการค้าจังหวัดพังงา รวมถึงการแจ้งสิทธิประโยชน์ของสมาชิก ประธานหอการค้าได้กล่าวถึงประเด็นที่ นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และ รมว.คลัง ได้ประกาศวิสัยทัศน์ Thailand Vision “IGNITE THAILAND จุดพลัง รวมใจ ไทยต้องเป็นหนึ่ง” 8 ข้อ หนุนเศรษฐกิจ ท่องเที่ยว พร้อมยกระดับประเทศไทยสู่ศูนย์กลางเมืองแห่งอุตสาหกรรมโลก ว่าจะสอดคล้องกับการพัฒนาจังหวัดพังงาอย่างไร
ในส่วนของการขับเคลื่อนหอการค้าจังหวัดพังงา ในปี 2566 ได้มีการผลักดัน และขับเคลื่อนโครงการ รวมถึงปัญหาต่างๆ ในพื้นที่ของจังหวัดพังงาผ่านการประชุมร่วมกันทั้งภาครัฐและเอกชนทั้งในจังหวัด และต่างจังหวัด เพื่อให้เกิดการพัฒนา ตามพันธกิจ ของหอการค้าจังหวัดพังงาคือ ส่งเสริมการค้า พัฒนาเศรษฐกิจ สร้างคุณค่าชีวิต ประกอบด้วยด้านเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว หอการค้าจังหวัดพังงาได้ขับเคลื่อนในเชิงยุทธศาสตร์ โดยมีกรมการท่องเที่ยวผลักดันให้มีการจัดตั้งให้ อันดามัน เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษด้านการท่องเที่ยว (Andaman Economic Tourism) ตามมติ ครม สัญจร จ.กระบี่ เพื่อปรับโครงสร้างเศรษฐกิจอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว การขับเคลื่อนการขับเคลื่อนโครงการผ่านการจัดตั้งคณะทำงานด้านการท่องเที่ยว เพื่อแก้ไขปัญหาการท่องเที่ยว และนำเสนอ ประเด็นการปรับโครงสร้างธุรกิจการท่องเที่ยว อันดามัน พังงา เพื่อตอบสนอง การท่องเที่ยวคุณภาพสูง การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ และการทำแผนพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน การขับเคลื่อนโครงการ smart and Sustainable island ในพื้นที่เกาะคอเขา ต.คึกคัก บางม่วง ให้เป็นเกาะอัจฉริยะ (Smart Sustainable Island) เพื่อเป็นพื้นที่องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน หรือ อพท.เพื่อ รองรับการท่องเที่ยวมูลค่าสูงตามยุทธศาสตร์ Andaman Wellness Corridor ในพื้นที่ ตำบลเกาะคอเขา เป็นพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ต่อเนื่องกับ อำเภอตะกั่วป่า อำเภอกะปง และ ตำบลเกาะพระทอง ต่อยอดเป็นพื้นที่ Smart and Low Carbon พัฒนาเป็นโรงแรมรองรับนักท่องเที่ยว และ สนามบินน้ำ การร่วมนำเสนอให้จังหวัดพังงาเป็นเจ้าภาพในการจัดงาน Thailand Travel Mart Plus (TTM ) 2024 เพื่อให้จังหวัดพังงาเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวทั่วโลกมากยิ่งขึ้น รวมทั้งเป็นโอกาสให้ผู้ประกอบการนำเที่ยวจากต่างประเทศได้ทดลองสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดพังงา เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับออกแบบเส้นทางท่องเที่ยวนำเสนอกลุ่มเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ และยังเป็นการตอกย้ำว่าจังหวัดพังงา เป็นเมืองที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวระดับโลก
ด้านคมนาคม การผลักดันโครงการ ถนนตามแนวผังเมืองรอบเมืองโคกกลอย/ท้ายเหมือง/บางม่วง เพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านงานทางอย่างยั่งยืน ส่งเสริมเศรษฐกิจการคมนาคมขนส่งและการท่องเที่ยวในระยะยาว รองรับการขยายตัวของเมืองและแก้ไขปัญหาการจราจร ในเขตเมืองอย่างเป็นระบบเพื่อรองรับการขยายตัวของเมืองในอนาคต พร้อมส่งเสริมเศรษฐกิจ ท่องเที่ยว ภูเก็ต-พังงา การผลักดันการก่อสร้างสะพานเชื่อมเกาะคอเขา อ.ตะกั่วป่า ผ่านคณะทำงานขับเคลื่อนการก่อสร้างสะพานเชื่อมเกาะคอเขา อ.ตะกั่วป่า การผลักดันโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคม ขนส่ง รองรับการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ที่เชื่อมโยงการขนส่งและคมนาคมอย่างครบถ้วน ระหว่างอ่าวไทยและอันดามัน (Land Bridge) การผลักดันโครงการก่อสร้างทางรถไฟสายใหม่เส้นทางสุราษฎร์ธานี-ท่านุ่น (พังงา) ซึ่งอยู่ระหว่างเตรียมขออนุมัติโครงการ อันจะนำไปสู่การตั้งเขตพื้นที่เศรษฐกิจเสรีที่จะดึงดูดนักลงทุน เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมและเพิ่มศักยภาพการแข่งขันด้านเศรษฐกิจในพื้นที่ภาคใต้ และความก้าวหน้า การขับเคลื่อนการสร้างท่าเรือน้ำลึก เพื่อรองรับเรือสำราญในจังหวัดพังงา ในพื้นที่ตำบลเกาะคอเขา ตำบลบางม่วง อำเภอตะกั่วป่า และตำบลเกาะพระทอง อำเภอคุระบุรี ในอนาคตจะเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่ช่วยกระจายนักท่องเที่ยวสู่จังหวัดพังงา และใกล้เคียง
ด้านสิ่งแวดล้อม และการพัฒนาเมือง การผลักดันให้มีการปรับแก้ พรบ.ผังเมืองตามมาตรา 35 ทั้งผังเมืองรวมชุมชน และผังเมืองรวมจังหวัดพังงา ติดตามเร่งรัดการปรับปรุงและแก้ไขผังเมืองรวม ตามมติคณะกรรมการภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันเพื่อพิจารณาปัญหาและความสอดคล้องในการใช้ผังเมืองรวมตามกฎกระทรวงตลอดจนการดำเนินการเพื่อความเหมาะสมของกลุ่มภาคใต้จังหวัดฝั่งอันดามัน ให้สอดคล้องกับแนวนโยบายของรัฐ ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ รวมทั้งสภาพเศรษฐกิจและสังคม หรือทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป ผ่านการแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนการวางและจัดทำผังชุมชน และผังเมืองรวมในพื้นที่เศรษฐกิจหลัก ต.บางม่วง/ต.คึกคัก อ.ตะกั่วป่า ต.ลำแก่น/ต.ท้ายเหมือง อ.ท้ายเหมือง และอ.ตะกั่วทุ่ง รวมทั้งการทบทวนผังเมืองเกาะยาวน้อย จังหวัดพังงา การแก้ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งผลกระทบจากการกัดเซาะชายฝั่ง ที่จะทำให้เกิดการสูญเสียพื้นที่ชายฝั่งทะเลหรือชายหาด เกิดการทับถมของตะกอนบริเวณชายหาด ซึ่งกระทบต่อระบบนิเวศในบริเวณใกล้เคียง รวมทั้งครัวเรือนและชุมชน การบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ เพื่อการบูรณาการและขับเคลื่อนแผนบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในระดับจังหวัด ตามกรอบแผนแม่บทระดับลุ่มน้ำทั้งในภาวะปกติ และภาวะวิกฤตเพื่อให้ประชาชนในจังหวัดพังงาสามารถใช้น้ำได้ตลอดปี
ด้านสังคม หอการค้าจังหวัดพังงาเป็นเจ้าภาพจัดงานเพื่อหารายได้สมทบทุนสร้างอาคารอเนกประสงค์ และห้องน้ำของโรงพยาบาลกะปงชัยพัฒน์ ให้สามารถรองรับการมาใช้บริการของประชาชนในพื้นที่ การยกระดับการพัฒนาระบบโรงพยาบาลพังงา การขับเคลื่อนและผลักดันเกี่ยวกับแนวทางการบริหารจัดการระบบสำหรับของผู้ที่เข้ารับบริการในโรงพยาบาลพังงาให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และหาแนวทางในการบริการทางสาธารณสุข โรงพยาบาลพังงา โรงพยาบาลตะกั่วป่า และโรงพยาบาลในเครือข่าย เพื่อเป็นการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพระบบบริการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ผ่านการแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการโรงพยาบาลพังงา โดยนำเทคโนโลยีมาใช้ในการให้บริการแก่ผู้มารับบริการ ในส่วนของการขับเคลื่อนองค์กร หอการค้าจังหวัดพังงาทำกิจกรรมโครงการเทศกาลบุฟเฟ่ต์ทุเรียน เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในจังหวัดพังงา การขับเคลื่อนด้านต่างๆ ในจังหวัด และได้รับรางวัล “หอการค้ายอดเยี่ยม” จากหอการค้าไทย ในงานสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศ ครั้งที่ 41 เนื่องในโอกาสครบรอบ 90 ปี หอการค้าไทย ซึ่งเป็นรางวัลแห่งความภูมิใจในการทำงานตลอดปีที่ผ่านมา/////ไ
เกศ   ผู้สื่อข่าวพังงาโทร082-1569162