)อำเภอดงหลวง(#) จังหวัดมุกดาหารจ….จัดกิจกรรม “คนดงหลวง สวมผ้าไทย ใส่บาตรหนุนศาสนา”

Uncategorized

(#)อำเภอดงหลวง(#)
จังหวัดมุกดาหารจ….จัดกิจกรรม “คนดงหลวง สวมผ้าไทย ใส่บาตรหนุนศาสนา”

วันอังคารที่ 13 มีนาคม 2567
เวลา 07.00 น.
ณ วัดบ้านดอนชาด หมู่ที่ 4
ต.ชะโนดน้อย

นายนราวิชญ์ มณีฤทธิ์
นายอำเภอดงหลวง

มอบหมายให้ นายสุพจน์ ผิวดำ ปลัดอาวุโสอำเภอดงหลวง เป็นประธานจัดกิจกรรม “คนดงหลวง สวมผ้าไทย ใส่บาตรหนุนศาสนา” ขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา หมู่บ้านรักษาศีล 5 ขยายผลสู่หมู่บ้านศีลธรรม เพื่อบ่มเพาะปลูกจิตสำนึก กระตุ้นเตือนให้พุทธศาสนิกชนยึดมั่นในหลักคำสอนของพระพุทธศาสนา และเพื่อเป็นการส่งเสริมการเข้าวัดปฏิบัติธรรม โดยได้ร่วมกันทำบุญตักบาตร

โดยมี นายปฏิวัติ คำลีมัด ปลัดอำเภอดงหลวง นายณรงค์ วงษ์ประพันธ์ กำนันตำบลชะโนดน้อย นายนิจ ไชยเพชร ผู้ใหญ่บ้านดอนชาด หมู่ที่ 4 นายยุทธศิลป์ โคสาราช ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3 นายนัด เกษหอม ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1 ต.ชะโนดน้อย ผู้นำท้องที่ และชาวบ้านดอนชาดร่วมกิจกรรม

#อำเภอบำบัดทุกข์ บำรุงสุข แบบบูรณาการอย่างยั่งยืน #///////////นราวิชญ์ มณีฤทธิ์