พิษณุโลก อบจ.พิษณุโลก จัดโครงการส่งเสริมศักยภาพในการพัฒนาท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วมของประชาชน รุ่นที่ 7 อ.พรหมพิราม

Uncategorized

พิษณุโลก อบจ.พิษณุโลก จัดโครงการส่งเสริมศักยภาพในการพัฒนาท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วมของประชาชน รุ่นที่ 7 อ.พรหมพิราม

วันที่ 12 มีนาคม 2567 นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมศักยภาพในการพัฒนาท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วมของประชาชน รุ่นที่ 7 ณ ศูนย์ประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำอำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก โดยมี นางเฉลิมพร แสงมณี ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก กล่าวรายงาน ภายในพิธีได้รับเกียรติจาก นายณรงค์ไชย บุตตวงค์ นายอำเภอพรหมพิราม พร้อม นายชินนะ คชนิล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก นางสาวกมลชนก เหลืองทองนารา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก อำเภอพรหมพิราม เขต 3 และหัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ร่วมเปิดโครงการ ทั้งนี้เพื่อให้ผู้นำหมู่บ้าน ผู้นำชุมชน และผู้นำองค์กรภาคประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ และการประสานความร่วมมือกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกในการพัฒนาท้องถิ่น รวมถึงสามารถเชื่อมโยงและบูรณาการ การพัฒนาในระดับพื้นที่ให้มีศักยภาพมากยิ่งขึ้น และเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการเสนอปัญหาความต้องการ ตลอดจนกำหนดแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง โดยผ่านกระบวนการประชาคม โดยมีผู้นำหมู่บ้าน ผู้นำชุมชน ผู้นำภาคประชาชน ผู้แทนเครือข่าย และองค์กรต่างๆ ผู้บริหารท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ และสมาชิกสภาท้องถิ่นเข้าร่วมโครงการจำนวน 110 คน

ภายในโครงการดังกล่าวได้รับเกียรติจาก นายเชาวฤทธิ์ ฉายะกูล รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก พร้อมคณะวิทยากรจากสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิษณุโลกและมหาวิทยาลัยนเรศวร มาบรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ พร้อมทั้งมีการแบ่งกลุ่มทำกิจกรรม workshop เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้มีส่วนร่วมในการเสนอปัญหาและความต้องการของประชาชนในแต่ละตำบลผ่านกระบวนการประชาคมที่สามารถตอบสนองความต้องการและแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน รวมทั้งสามารถนำไปจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นที่มีประสิทธิภาพต่อไป. ธันย์ชนก ทองเพิ่ม ผู้สื่อข่าวพิษณุโลก