นายอำเภอกระนวน ร่วมให้กำลังใจ พร้อมนำ 5 ทีมเยาวชนชมรม TO BE NUMBER ONE อำเภอกระนวน นำเสนอผลดำเนินงาน ในมหกรรมงาน “มหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2567” ครบรอบ 22 ปี

Uncategorized

นายอำเภอกระนวน ร่วมให้กำลังใจ พร้อมนำ 5 ทีมเยาวชนชมรม TO BE NUMBER ONE อำเภอกระนวน นำเสนอผลดำเนินงาน ในมหกรรมงาน “มหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2567” ครบรอบ 22 ปี

เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2567 ที่ วิทยาลัยการอาชีพกระนวน นายคเณศวร เกษอินทร์ นายอำเภอกระนวน พร้อมด้วย นายพงษ์ศักดิ์ ทรัพย์ศิลาทอง สาธารณสุขอำเภอกระนวน ว่าที่ ร.อ.ภูมิวัฒน์ เหล่าบัวดี เจ้าหน้าที่ปกครอง เดินทางมาร่วมรับชมการเตรียมความพร้อมและให้กำลังใจทีมชมรมเยาวชนชมรม TO BE NUMBER ONE วิทยาลัยการอาชีพกระนวน ฝึกซ้อมเตรียมความพร้อมเข้าร่วมนำเสนอผลการดำเนินงาน งาน “มหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2567” ครบรอบ 22 ปี ในวันที่ 12 – 15 กรกฎาคม 2567 โดยมี นายสมรักษ์ พระสลัก ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพกระนวน และทีมภาคีให้การต้อนรับ และร่วมปรึกษาแนะนำการออกแบบกิจกรรม

สำหรับการเตรียมพร้อม ในการขับเคลื่อนนำเสนอผลการดำเนินงานของ 5 ชมรม TO BE NUMBER ONE อำเภอกระนวน ที่ผ่านการคัดเลือกเข้ารอบการประกวดระดับประเทศ นายอำเภอกระนวน พร้อมคณะอำนวยการได้ประสานความร่วมมือในการเดินทาง สถานที่พักและจัดห้องประชุมสำหรับเตรียมพร้อมเสนอผลดำเนินงาน เพื่อให้เยาวชนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ที่มีคุณค่า โดยทุกชมรมได้ร่วมกันขับเคลื่อนกิจกรรมแก้ไขปัญหายาเสพติดทุกมิติ ด้วยการน้อมนำพระปณิธานในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ในโครงการ TO BE NUMBER ONE ไปสู่การปฏิบัติ และ ขยายผลไปยังสถานศึกษา หน่วยงานภาครัฐ และ เอกชนในพื้นที่ ขณะเดียวกัน ชุมชน /หมู่บ้าน ได้ร่วมดำเนินกิจกรรมเพื่อพัฒนาหมู่บ้านให้ปลอดภัยจากยาเสพติด และสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน / หมู่บ้าน เพื่อให้เป็นพื้นที่ปลอดยาเสพติดอย่างยั่งยืน