จังหวัดน่าน จัดงานสมัชชาคุณธรรมและตลาดนัดคุณธรรมจังหวัดน่าน ปี พ.ศ. 2567 ขับเคลื่อนคุณธรรมเชิงพื้นที่ จังหวัดคุณธรรม

Uncategorized

จังหวัดน่าน จัดงานสมัชชาคุณธรรมและตลาดนัดคุณธรรมจังหวัดน่าน ปี พ.ศ. 2567 ขับเคลื่อนคุณธรรมเชิงพื้นที่ จังหวัดคุณธรรม


วันที่ 10 กรกฎาคม 2567 ที่ ห้องประชุมแกรนด์บอลรูม โรงแรมเทวราช อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน นายกฤชเพรช เพชระบูรณิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่านเป็นประธานเปิดงานสมัชชาคุณธรรมและตลาดนัดคุณธรรมจังหวัดน่าน ปี พ.ศ. 2567 เพื่อเป็นการเปิดพื้นที่ให้คนดี องค์กรดี ได้มีโอกาสมาพบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ของกันและกัน เป็นเวที “ชม แชร์ เชียร์” เป็นการสร้างบรรยากาศสภาพแวดล้อม ให้เกิดแรงจูงใจ ในการขับเคลื่อนคุณธรรม โดยมีนางภัทรภร ชัยวัฒนกุล วัฒนธรรมจังหวัดน่าน พร้อมด้วย องค์กรภาคีเครีอข่ายจังหวัดน่าน กระทรวงวัฒนธรรม ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) พระคุณเจ้า พระเถรานุเถระทุกรูปและผู้นำศาสนาทุกศาสนา ร่วมขับเคลื่อนคุณธรรมเชิงพื้นที่ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ร่วมกับจังหวัดน่าน ขับเคลื่อนคุณธรรมเชิงพื้นที่จังหวัดคุณธรรม มีเป้าหมายการขับเคลื่อนต่อเนื่อง 3 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ.2566 – 2568 โดยในปีที่ผ่านมา ได้มีการประกาศเจตนารมณ์ความร่วมมือของหน่วยงานภาคส่วนต่างๆ เกิดการปรึกษาหารือ การจัดกิจกรรมสมัชชาคุณธรรม การจัดตั้งกลไกเครือข่ายทางสังคม เพื่อรองรับการขับเคลื่อนสู่การเป็นจังหวัดคุณธรรมอย่างเป็นรูปธรรม บูรณาการการทำงานต่างๆ ของภาคีเครือข่ายทั้ง 6 เครือข่าย ประกอบด้วย เครือข่ายภาครัฐ เครือข่ายภาคการศึกษา เครือข่ายภาคศาสนา เครื่อข่ายภาคสื่อสารมวลชน เครือข่ายภาคชุมชนและประชาสังคม เครือข่ายภาคธุรกิจเอกชน ภายใต้คุณธรรมอัตลักษณ์ “น่านเมืองแห่งความสุข น้ำใจดี มีวินัย”สำหรับวัตถุประสงค์การจัดสมัชชาคุณธรรมในครั้งนี้ ถือเป็นการเปิดพื้นที่ให้คนดี องค์กรดี ได้มีโอกาสมาพบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ของกันและกัน เป็นเวที “ชม แชร์ เชียร์” เป็นการสร้างบรรยากาศสภาพแวดล้อม ให้เกิดแรงจูงใจ ในการขับเคลื่อนคุณธรรมในระดับองค์กร ชุมชนอำเภอ และจังหวัดคุณธรรม ที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะที่2 (พ.ศ.2566 – 2670 ) ส่งเสริมให้คนไทยมีพฤติกรรมที่สะท้อนการมีคุณธรรมเพิ่มขึ้น สู่สังคมคุณธรรมที่คนไทยอยู่ร่วมกันด้วยความสมานฉันท์ ภายใต้หลักธรรมทางศาสนา หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง วิถีวัฒนธรรมไทยที่ดีงาม และคุณธรรม 5 ประการ “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา และกตัญญู” โดยรูปแบบการจัดงานแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนงานวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ด้านการส่งเสริมคุณธรรม การแสดงพลังขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมจังหวัดน่านกว่า 100 หน่วยงาน และผลักดันข้อเสนอเชิงนโยบายด้านคุณธรรมต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และส่วนการนำเสนอผลงาน นิทรรศการองค์ความรู้ ผลสำเร็จการส่งเสริมคุณธรรมของภาคีเครือข่ายในรูปแบบ “ตลาดนัดคุณธรรม ชม แชร์ เชียร์” จำนวนกว่า 10 บูธ กลุ่มเป้าหมาย ที่เข้าร่วมงานในครั้งนี้ประมาณ 150 คน โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณ และสนับสนุนวิทยากรจากศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน )

ด้าน นายกฤษเพชร เพชระบูรณิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน กล่าวว่า การจัดงานครั้งนี้ เพื่อรวมพลังภาคีเครือข่ายทุกเครือข่ายของจังหวัดน่าน ร่วมกันขับเคลื่อนจังหวัดน่านให้เป็นจังหวัดคุณธรรม การจัดงานสมัชชาคุณธรรมและตลาดนัดคุณธรรมจังหวัดน่าน มีเป้าหมายสำคัญเพื่อเป็นเวทีกลางของหน่วยงาน องค์กร เครือข่ายทุกภาคส่วนในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ขับเคลื่อนและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ในระดับองค์กรและพื้นที่จังหวัด เพื่อเชื่อมโยงเครือข่าย และสนับสนุนกระบวนการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะที่ 2 (พ.ศ.2566 – 2570 ) ส่งเสริมให้คนไทยมี “พฤติกรรมที่สะท้อนการมีคุณธรรม” เพิ่มขึ้น สู่สังคมคุณธรรมที่คนไทยอยู่ร่วมกันด้วยความสมานฉันท์ ภายใต้หลักธรรมทางศาสนา หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง วิถีวัฒนธรรมไทยที่ดีงาม โดยมีกิจกรรมที่น่าสนใจ อาทิ การนำเสนอสถานการณ์คุณธรรมจังหวัดน่าน ในรูปแบบบอกเล่าเรื่องราว นำเสนอกรณีตัวอย่าง การสาธิต การแสดง ผลสำเร็จ ผ่านบูธนิทรรศการของภาคีเครือข่าย เป็นต้น/บุญยงค์ สดสอาด/นายกสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดน่าน /ทีมงานสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดน่าน รายงาน