น่าน นายกรัฐมนตรีตรวจเยี่ยมสถานฟื้นฟูสมรรถภาพพลเมืองกองทัพบก (มณฑลทหารบกที่ 38) จังหวัดน่าน

Uncategorized

น่าน นายกรัฐมนตรีตรวจเยี่ยมสถานฟื้นฟูสมรรถภาพพลเมืองกองทัพบก (มณฑลทหารบกที่ 38) จังหวัดน่าน


เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2567 เวลา 11.30 น. นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่จังหวัดน่านตรวจเยี่ยมการดำเนินการของสถานฟื้นฟูสมรรถภาพพลเมืองกองทัพบก (มณฑลทหารบกที่ 38) จังหวัดน่าน โดยมี พลตรี คณิศร อาสมะ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 38 บรรยายสรุปผลการดำเนินงาน โดยมีนายชัยนรงค์ วงศ์ใหญ่ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ
กองทัพบก ได้จัดตั้ง ศูนย์วิวัฒน์พลเมืองจังหวัดทหารบกน่าน เพื่อเป็นสถานฟื้นฟูสมรรถภาพ ผู้ติดยาเสพติด เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2549 โดยในห้วงแรกดำเนินงานภายใต้กรอบการปฏิบัติของกรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม ทำการบำบัดพื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ต่อมาหน่วยได้แปรสภาพจากจังหวัดทหารบกน่าน เป็น มณฑลทหารบกที่ 38 เมื่อปีพุทธศักราช 2558 จึงได้เปลี่ยนชื่อเป็น “ศูนย์วิวัฒน์พลเมือง มณฑลทหารบกที่ 38” และในปัจจุบันฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดของกระทรวงกลาโหมได้เสนอเปลี่ยนชื่อเป็น “สถานฟื้นฟูสมรรถภาพพลเมือง กองทัพบก (มณฑลทหารบกที่ 38) จังหวัดน่าน” ตั้งแต่วันที่ 7 กรกฎาคม 2566 โดยมี วิสัยทัศน์ “มุ่งมั่นพัฒนา เสริมสร้างคุณภาพชีวิต ให้พ้นยาเสพติดอย่างยั่งยืน คืนชีวิตใหม่ให้สังคม” มีวัตถุประสงค์ เพื่อบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพ ยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ติดยาเสพติด รวมถึงชุมชนที่มีผู้ติดยาเสพติดให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในพื้นที่จังหวัดน่านและแก้ไขปัญหายาเสพติดจนถึงระดับประเทศ โดยมีผู้เข้ารับการบำบัดตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2549 ถึงปัจจุบัน รวมทั้งสิ้น จำนวน 4,168 ราย
ปัจจุบันสถานฟื้นฟูสมรรถภาพพลเมือง กองทัพบก (มณฑลทหารบกที่ 38) จังหวัดน่าน ได้รับผู้ติดยาเสพติดเข้ารับการบำบัด จำนวน 37 ราย ในพื้นที่ 15 อำเภอของจังหวัดน่าน โดยเข้ารับการบำบัด จำนวน 120 วัน ตามหลักสูตร FAST Model (F : Family การมีส่วนร่วมของครอบครัว, A: Alternative Treatment Activity การใช้กิจกรรมทางเลือกที่เหมาะสมตามสภาพความเป็นจริง, S: Self Help กระบวนการเรียนรู้เพื่อช่วยเหลือตนเอง, T: Therapuetic Community การใช้กระบวนการชุมชนบำบัด) ซึ่งสถานฟื้นฟูฯ ได้ดำเนินการบำบัดและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พร้อมทั้งได้มีการเสริมสร้างระเบียบวินัย ส่งผลให้เกิดความเชื่อมั่นในตนเอง รวมทั้งได้มีการฝึกฝนวิชาชีพ เพื่อให้ผู้บำบัดเหล่านี้ เป็นคนดีกลับคืนสู่สังคมและใช้ชีวิตอย่างเป็นปกติสุข/บุญยงค์ สดสอาด นายกสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดน่าน รายงาน