ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอดอนตาล เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมรณณรงค์วันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี พ.ศ. 2567 “รวมพลังไทย สร้างครอบครัว ชุมชนอุ่นใจ พ้นภัยยาเสพติด“

Uncategorized

)อำเภอดอนตาล.


วันที่ 26 มิถุนายน 2567
นายชาคริต ชุมจันทร์ ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอดอนตาล เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมรณณรงค์วันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี พ.ศ. 2567 “รวมพลังไทย สร้างครอบครัว ชุมชนอุ่นใจ พ้นภัยยาเสพติด“ และประกอบกับเนื่องในโอกาสมหามงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 พร้อมหัวหน้าส่วนราชการทุกภาคส่วน ที่ทำการปกครองอำเภอดอนตาล สถานีตำรวจภูธรดอนตาล สถานีตำรวจภูธรป่าไร่ ตำรวจตระเวนชายแดน 2343และ2344
ชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจทหารพรานที่ 2105
ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน 212
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่อำเภอดอนตาล โรงพยาบาลดอนตาล ผู้อำนวยการสถานศึกษาในเขตพื้นที่อำเภอดอนตาล สาธารณสุขอำเภอดอนตาล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในเขตพื้นที่อำเภอดอนตาล ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอดอนตาล อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนชาวอำเภอดอนตาล เข้าร่วมกิจกรรมรณณรงค์ฯ ในครั้งนี้ ซึ่งในกิจกรรมรณณรงค์ฯ ประกอบด้วย
– ขบวนเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ของทุกภาคส่วน
– การแสดงของชมรม TO BE NUMBER ONE
– การแสดงดนตรีจิตอาสา เฉลิมพระเกียรติฯ
– การกล่าวสุนทรพจน์ต่อต้านยาเสพติด
– การมอบประกาศนียบัตรแก่บุคคล/หน่วยงาน/ชมรม/สถานศึกษา ที่มีผลงานดีเด่น
– การอ่านสารนายกรัฐมนตรีเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก
– การกล่าวคำปฏิญาณตน
– กิจกรรมการแข่งขันฟุตบอล
ทั้งนี้ จะมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 500 คน

ณ สนามกีฬากลางอำเภอดอนตาล ตำบลดอนตาล อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร///////ชาคริต ชุมจันทร์