อุดรธานี – ราชภัฏ จัด (E-Commerce) เส้นทางสายไหม ไทย-จีน ราชภัฏอุดร กับ อาชีว เฉิงตู เพื่อพัฒนา Soft Skills

Uncategorized

อุดรธานี 26 มิ.ย.67

อุดรธานี – ราชภัฏ จัด (E-Commerce) เส้นทางสายไหม ไทย-จีน ราชภัฏอุดร กับ อาชีว เฉิงตู เพื่อพัฒนา Soft Skills

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ร่วมกับ วิทยาลัยเทคโนโลยี อาชีวศึกษาและอุตสาหกรรมเฉิงตู สาธารณรัฐประชาชนจีน จัดโครงการ “อบรมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) เพื่อพัฒนา Soft Skills สำหรับ ยุค Next Normal ครั้งที่ 2″

ที่ ห้องประชุมอาคาร 17 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี มีการจัดโครงการ “อบรมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) เพื่อพัฒนา Soft Skills สำหรับ ยุค Next Normal ครั้งที่ 2 โดย นายสุรศักดิ์ อักษรกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานเปิดงาน และ ผศ.ดร.คณิศรา ธัญสุนทรสกุล อธิการบดี เจ้าภาพให้การต้อนรับ ผู้เข้าร่วมอบรมในโครงการ “อบรมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) เพื่อพัฒนา Soft Skills สำหรับ ยุค Next Normal ครั้งที่ 2″ ที่จัดขึ้นโดยศูนย์เส้นทางสายไหม ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง สถาบันอาชีวศึกษาเฉิงตู และมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

ผศ.ดร.คณิศรา ธัญสุนทรสกุล อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี กล่าวว่า โครงการ “อบรมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) เพื่อพัฒนา Soft Skills สำหรับ ยุค Next Normal ครั้งที่ 2 จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อบริการวิชาการสู่ชุมชนตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่อง E-commerce และเพิ่มทักษะทางสังคม ที่ใช้เพื่อปฏิสัมพันธ์กับผู้คน (Soft Skills) ให้นักศึกษา บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีและบุคคลทั่วไปที่เข้าร่วมโครงการ ซึ่งจะเป็นรากฐานสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชน สังคม ประเทศชาติในอนาคต

การอบรมจัดขึ้นระหว่างวันที่ 25 – 26 มิถุนายน 2567 เป็นการบรรยายพิเศษในหัวข้อต่างๆ โดยวิทยากรจาก วิทยาลัยอาชีวศึกษาเฉิงตู และอาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาจีน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

////////////////////

พฤตินัย มั่งสวัสดิ์ / ณัยน์ปพร มั่งสวัสดิ์ รายงาน