อำเภอกระนวน ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาอาชีพผู้บำบัดยาเสพติด แก้ไขสิ่งผิด น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงพัฒนาคุณภาพชีวิต

Uncategorized

อำเภอกระนวน ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาอาชีพผู้บำบัดยาเสพติด แก้ไขสิ่งผิด น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงพัฒนาคุณภาพชีวิต

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2567 ภายใต้อำนวยการของนายคเณศวร เกษอินทร์ นายอำเภอกระนวน มอบหมายให้ นายธวัชชัย ทวีผล ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง และ สมาชิก อส. ซึ่งปฏิบัติหน้าที่เวรประจำวันประจำศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคม โครงการมินิธัญญารักษ์ แก้ไขปัญหายาเสพติด นำผู้เข้ารับการบำบัดฟื้นฟูดำเนินกิจกรรมเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตรที่ปลูกและดูแลมาต่อเนื่อง เพื่อนำมาจำหน่ายให้กับประชาชนในชุมชน และเตรียมแปลงสำหรับปลูกผักผลไม้ตามฤดูกาล ซึ่งเป็นกิจกรรมประจำวันของผู้บำบัดฟื้นฟู ที่เชื่อมโยงกับการปรับเปลี่ยนกิจวัตรประจำวันในชีวิตผู้ป่วย ให้เรียนรู้การอยู่ร่วมกับผู้อื่น การแบ่งมอบหน้าที่ของกลุ่ม โดยให้ผู้บำบัดฟื้นฟูได้ใช้ชีวิตร่วมกันแบบพึ่งพาอาศัยกันและกันในลักษณะของครอบครัว และเป็นหัวใจสำคัญของกลไกการรักษาฟื้นฟูและการปรับตัวเข้ากับผู้อื่นและชุมชน เป็นการเรียนรู้การดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเมื่อกลับสู่ชุมชนสามารถต่อยอดพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างอาชีพให้เกิดความมั่นคงยั่งยืนได้

อำเภอกระนวน ได้บูรณาการหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้นำชุมชน ท้องที่ ท้องถิ่น และวัดร่วมกับชุมชนร่วมกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในมิติต่างๆ โดยตามกระบวนการทางการแพทย์ และหลักบวร (บ้าน-วัด-ราชการ) ด้วยการให้ความรู้ ฟื้นฟูสมรรถภาพกายจิตใจ สร้างอาชีพเพื่อความยั่งยืน ด้วยความร่วมมือของทุกภาคส่วน//__