อำเภอกระนวน จ.ขอนแก่น โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน กิ่งกาชาดอำเภอกระนวน

Uncategorized

อำเภอกระนวน จ.ขอนแก่น โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน กิ่งกาชาดอำเภอกระนวน ร่วมกับทุกภาคส่วน มอบบ้านโครงการ “ต่อบ้านเติมสุข” พัฒนาคุณภาพชีวิตครัวเรือนยากไร้ลำบาก

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2567 นายคเณศวร เกษอินทร์ นายอำเภอกระนวน จ.ขอนแก่น พร้อมด้วย นายนพดล สวัสซิตัง ประธานคณะกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน เจ้าหน้าที่และบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน รองนายก/กรรมการกิ่งกาชาดอำเภอกระนวน พัฒนากร รพ.สต. ผู้ใหญ่บ้าน ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน ร่วมกันออกเยี่ยมเยียนทำกิจกรรมมอบบ้าน เครื่องใช้จำเป็น สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการ และ เครื่องอุปโภคบริโภคให้กับผู้ป่วย 3 ครอบครัว ในโครงการ “ต่อบ้านเติมสุข”

ทั้งนี้ โครงการต่อบ้านเติมสุข เป็นการบูรณาการงบประมาณของส่วนราชการ กองทุนสุขภาพของท้องถิ่น โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช กิ่งกาชาดอำเภอกระนวน และเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น โดยความร่วมมือกับชุมชน ภาคเอกชน และ ภาคีเครือข่ายในพื้นที่ ได้น้อมนำพระราชปณิธานในหลวงรัชกาลที่ 10 ในการดูแลประชาชนในท้องถิ่นห่างไกล และ ธุรกันดาร โดยการส่งเสริมให้ประชาชนมีความมั่นคงปลอดภัยด้านสุขภาพและคุณภาพชีวิต จึงได้จัดทำโครงการ “ต่อบ้านเติมสุข” เพื่อปรับปรุงพื้นที่ที่อยู่อาศัยของผู้ป่วย ผู้พิการให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยพิจารณาใช้ฐานข้อมูลกระทรวงมหาดไทยในการเลือกครัวเรือนที่ได้รับความช่วยเหลือซึ่งได้กำหนดเป้าหมายให้เสร็จสิ้นภายในเดือนกรกฎาคม 2567 จำนวน 23 หลัง