พิษณุโลกกมธ.วิสามัญพิจารณาศึกษาการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ ภาคเหนือตอนล่าง 1 และเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคเหนือ สภาผู้แทนราษฎร ประชุมรับฟังความคิดเห็น การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ให้เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ ณ จังหวัดพิษณุโลก

Uncategorized

พิษณุโลกกมธ.วิสามัญพิจารณาศึกษาการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ ภาคเหนือตอนล่าง 1 และเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคเหนือ สภาผู้แทนราษฎร ประชุมรับฟังความคิดเห็น การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ให้เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ ณ จังหวัดพิษณุโลก

วานนี้ ( 25 มิ.ย.67 ) ที่ ห้องประชุมพระพุทธชินราช ชั้น 7 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก นายทรงพล วิชัยขัทคะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ให้การต้อนรับ คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ ภาคเหนือตอนล่าง 1 และเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคเหนือ (Northern Economic Corridor: NEC – Creative LANNA) สภาผู้แทนราษฎร นำโดย นางพรรณสิริ กุลนาถศิริ ประธานคณะกรรมาธิการ และคณะ พร้อมร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็น จากหน่วยงานภาคส่วนต่างๆ เกี่ยวกับการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ให้เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ ในโอกาสที่คณะกรรมาธิการ ฯ ได้เดินทางมาศึกษาดูงานในเขตพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 จำนวน 5 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดพิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย อุตรดิตถ์ และตาก ระหว่างวันที่ 25 – 27 มิถุนายน 2567


โดยการมาศึกษาดูงานในครั้งนี้ เพื่อหาแนวทางการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 มีเป้าหมายการพัฒนากลุ่มจังหวัด “เป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงระเบียงเศรษฐกิจเหนือ – ใต้ (NSEC) กับระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก – ตะวันตก (EWEC) ที่เข้มแข็ง” เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันการค้า บริการ และการลงทุนของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ ตอนล่าง 1 รองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันการท่องเที่ยวคุณภาพสูงและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพิ่มมูลค่าทางการเกษตรและเกษตร แปรรูปมูลค่าสูงด้วยโมเดลเศรษฐกิจใหม่ (BCG Model) สู่ตลาดสากล และเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ปรีชา นุตจรัส รายงานข่าวพิษณุโลก