วันต่อต้านยาเสพติดโลก

Uncategorized

วันต่อต้านยาเสพติดโลก

จังหวัดแม่ฮ่องสอนจัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน ประจำปี 2567 ขณะที่สถานการณ์ยาเสพติดในพื้นที่ พบว่ามียาเสพติดจำนวนมหาศาลหลั่งไหลออกจากพื้นที่แม่ฮ่องสอนสู่เมืองชั้นในและไปโดนจับกลางทาง

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00 น. ที่ศาลาประชาคมจังหวัดแม่ฮ่องสอน ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน นายชูชีพ พงษ์ไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการจัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน ประจำปี 2567 โดยมีนายบุญลือ ธรรมธรานุรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน หัวหน้าส่วนราชการ นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทุกภาคส่วน ร่วมกิจกรรมเพื่อให้ทุกภาคส่วนรับรู้และเห็นถึงความสำคัญของวันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน ตระหนักถึงภัยจากยาเสพติด รวมทั้งมีส่วนร่วมในการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจังและต่อเนื่อง โดยเสริมสร้างพื้นที่กิจกรรมเชิงบวก เพื่อให้มีการสร้างกระแสความตื่นตัว กระตุ้น ชักชวน จูงใจให้ผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด เข้าสู่การบำบัดรักษา และสามารถป้องกันตนเอง ครอบครัว สังคม ตลอดจนประเทศชาติให้ปลอดภัย จากยาเสพติด ตลอดจนเพื่อร่วมกันแสดงพลังความสามัคคีและทำความดี ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องใน โอกาสมหามงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

สำหรับกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลกในครั้งนี้ประกอบด้วยเวทีเสวนา การแสดงของชมรม To be number one และนิทรรศการให้ความรู้ต่างๆ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ตำรวจภูธรจังหวัดแม่ฮ่องสอน, หน่วยเฉพาะกิจสิงหนาท, กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดน ที่ ๓๓๖, สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน,โรงพยาบาลธัญญารักษ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน, สำนักงานแรงงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน, สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน, สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน, สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน และอีกหลายหน่วยงานที่เป็นภาคีเครือข่าย
ทั้งนี้ ตามมติที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติ เมื่อเดือนธันวาคม 2530 ได้กำหนดให้วันที่ 26 มิถุนายนของทุกปี เป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก ซึ่งประเทศไทยได้ยึดถือปฏิบัติและยืนยัน เจตนารมณ์อย่างแน่วแน่ที่จะร่วมกับประชาคมโลกในการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด โดยมีหน่วยงาน องค์กรภาคีที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ร่วมกันจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสถานการณ์ความรุนแรงของปัญหายาเสพติดในปัจจุบัน ได้สร้างความเดือดร้อน แก่ทุกภาคส่วน ตลอดจนสร้างความไม่ปลอดภัยให้กับชุมชนและสังคมมาอย่างต่อเนื่อง รัฐบาลจึงให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหายาเสพติด และกำหนดเป็นนโยบายเร่งด่วนที่ต้องได้รับการแก้ไขให้เห็นผลเป็นรูปธรรม ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคประชาชน และภาคีเครือข่ายในการรวมพลัง ร่วมกันแก้ไขปัญหาโดยมีเป้าหมายเพื่อให้ “สังคมไทยปลอดภัยจากยาเสพติดอย่างยั่งยืน”

เป็นที่น่าสังสังเกตว่า ในห้วงหลังมานี้ ในพื้นที่ของจังหวัดแม่ฮ่องสอน เจ้าหน้าที่สามารถตรวจยึดยาเสพติดที่กลุ่มขบวนการค้ายาเสพติดลักลอบมาไว้ในพื้นที่ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน โดยเจ้าหน้าที่สามารถตรวจยึดของกลางที่มีทั้งยาบ้าและยาไอซ์ ได้เป็นจำนวนมหาศาล ล่าสุดเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาที่ จ.ลำพูน เจ้าหน้าที่สามารถจับกุมยาเสพติดได้จำนวนมากเช่นกัน และจากการสอบสวนพบว่า ต้นทางยาเสพติดจำนวนมหาศาลดังกล่าวมาจากอำเภอปาย จ.แม่ฮ่องสอน โดยหน่วยงานในพื้นที่ไม่ระแคะระคายถึงการลำเลียงยาเสพติดยาบ้าจำนวนนับ สิบล้านเม็ดออกไปจากพื้นที่แต่อย่างใด
————————————
ทศพล / แม่ฮ่องสอน 0850309987