น่าน เตรียมต้อนรับนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ 27 มิ.ย. นี้ ติดตามการแก้ปัญหายาเสพติด ท่าวังผาโมเดล อำเภอนำร่องสีขาว เตรียมขยายผลไปยังจังหวัดต่าง ๆ

Uncategorized

น่าน เตรียมต้อนรับนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ 27 มิ.ย. นี้ ติดตามการแก้ปัญหายาเสพติด ท่าวังผาโมเดล อำเภอนำร่องสีขาว เตรียมขยายผลไปยังจังหวัดต่าง ๆ

ที่ห้องประชุมพระเจ้าสุริยพงษ์ผริตเดช ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดน่าน นายชัยนรงค์ วงศ์ใหญ่ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในการประชุม เตรียมต้อนรับนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ 27 มิ.ย. นี้ ติดตามการแก้ปัญหายาเสพติด ท่าวังผาโมเดล อำเภอนำร่องสีขาว เตรียมขยายผลไปยังจังหวัดต่าง ๆ แก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืนในทุกมิติ บำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด ส่งเสริมอาชีพ พัฒนาคุณภาพชีวิตให้ห่างไกลจากยาเสพติด

โดยนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี เตรียมลงพื้นที่จังหวัดน่าน ซึ่งเป็น 1 ใน 2 จังหวัดนำร่อง (ดำเนินการพร้อมกับจังหวัดร้อยเอ็ด) ซึ่งให้เร่งดำเนินการตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลแก้ไขปัญหาเสพติด ให้เกิดอำเภอสีขาวปลอดยาเสพติด มุ่งหวังให้เป็นโมเดลต้นแบบ แก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน และนำไปปรับใช้ในพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศต่อไป พร้อมกันนี้นายกรัฐมนตรี เตรียมมอบนโยบายเรื่องแก้ไขปัญหายาเสพติดแก่ข้าราชการตำรวจผู้ปฏิบัติหน้าที่ และรับฟังการนำเสนอต้นแบบการบูรณาการจัดการปัญหายาเสพติดในพื้นที่ของอำเภอท่าวังผา

สำหรับจังหวัดน่าน ดำเนินการขับเคลื่อนโครงการชุมชนบำบัดอย่างยั่งยืนในพื้นที่แพร่ระบาดยาเสพติด ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ครอบคลุมพื้นที่ 10 ตำบล ทั้ง 91 หมู่บ้าน ในพื้นที่อำเภอท่าวังผา ดำเนินการในพื้นที่ RE-X-RAY สร้างอำเภอสีขาว โดยมอบหมายชุดปฏิบัติงาน ประกอบด้วย ส่วนราชการในพื้นที่ ผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. ทหาร ตำรวจ ร่วมบูรณาการปฏิบัติงานในพื้นที่ร่วมกันกับประชาชน โดยตรวจสารเสพติดในกลุ่มเป้าหมาย ประชาชนอายุระหว่าง 12-65 ปี ให้ครบ 100% ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2567 ซึ่งจะเป็นต้นแบบขยายผลเพื่อดำเนินการให้ครอบคลุมพื้นที่ทั้ง 15 อำเภอ ของจังหวัดน่าน ภายในวันที่ 30 กันยายน 2567/บุญยงค์ สดสอาด นายกสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดน่าน รายงาน///////