สมุทรสงคราม# สถาบันพระปกเกล้า จัดสัมมนาสร้างความรู้ในการยื่นเรื่องร้องเรียนเพื่อการตรวจสอบจริยธรรม สส.และบุคคลในวงงานรัฐสภา

Uncategorized

#สมุทรสงคราม#
สถาบันพระปกเกล้า
จัดสัมมนาสร้างความรู้ในการยื่นเรื่องร้องเรียนเพื่อการตรวจสอบจริยธรรม สส.และบุคคลในวงงานรัฐสภา


อาจารย์กู้เกียรติ ภูมิรัตน์ ที่ปรึกษาเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า เป็นประธานพิธีเปิด กิจกรรมเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในการยื่นเรื่องร้องเรียนเพื่อการตรวจสอบจริยธรรม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และบุคคลในวงงาน ภายใต้โครงการ “สร้างระบบนิติบัญญัติให้สุจริตโปร่งใสและยกระดับการตรวจสอบจริยธรรมของสมาชิกรัฐสภาและบุคคลในวงงานรัฐสภาด้วยพลังพลเมือง” ณ ห้องประชุม กนกรัตน์รีสอร์ท ตำบลบ้านปรก อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม
โดย นางสาวธีรพรรณ ใจมั่น ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการรัฐสภา สถาบันพระปกเกล้า กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการในครั้งนี้
1 ) เพื่อให้ประชาชนเกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการยื่นเรื่องร้องเรียนจริยธรรมของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและบุคคลในวงงานรัฐสภา
2 ) เพื่อให้ประชาชนได้ทราบถึงช่องทางในการยื่นเรื่องร้องเรียนจริยธรรมของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและบุคคลในวงงานรัฐสภา
3 ) เพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงผลกระทบของการปฏิบัติฝ่าฝืนจริยธรรมและประโยชน์จากการช่วยตรวจสอบร้องเรียนจริยธรรม
มีกลุ่มเป้าหมายคือ ศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมืองและเครือข่าย
– จังหวัดสมุทรสงคราม
– จังหวัดราชบุรี
– จังหวัดนครปฐม
– จังหวัดเพชรบุรี
จำนวน60 คน กิจกรรมคือ
– การบรรยายเรื่องกลไกและมาตรการในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
– การเสวนาเรื่องการตรวจสอบจริยธรรมของสส. ความสำคัญช่องทางและกระบวนการในการยื่นเรื่องร้องเรียน
– กิจกรรมระดมความคิดเห็นเชิงปฏิบัติการเรื่องกรณีศึกษาเพื่อการขับเคลื่อนสังคมโปร่งใสด้วยพลังพลเมือง
– กิจกรรมระดมความคิดเห็นเชิงปฏิบัติการเรื่องปฏิบัติการพลเมือง
ผลที่คาดว่าจะได้รับคือ
1) ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการยื่นเรื่องร้องเรียนจริยธรรมของสมาชิกผู้แทนราษฎรและบุคคลในวงงานรัฐสภาอย่างถูกต้อง
2) ประชาชนทราบถึงช่องทางในการยื่นเรื่องร้องเรียน
3) ประชาชนตระหนักถึงผลกระทบของการปฏิบัติฝ่าฝืนจริยธรรมและประโยชน์จากการช่วยตรวจสอบร้องเรียนจริยธรรมมากขึ้น
4) สามารถยกระดับให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบจริยธรรมของ สส.และบุคคลในวงงานรัฐสภาตลอดจนนำไปสู่การส่งเสริมให้เกิดความสุจริตและโปร่งใสในระบบนิติบัญญัติมากขึ้น
5) ประชาชนสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาและขยายผลเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมในวงกว้างนำไปสู่การเป็นเครือข่ายป้องกันการทุจริตของรัฐสภาที่เข้มแข็ง

มนัสนันท์ นามอำไพ
จ.สมุทรสงคราม