ร้อยเอ็ด !!!!! กำลังพลจิตอาสา มทบ.27 ช่วยเหลือสร้างบ้านให้กับผู้ยากไร้

Uncategorized

ร้อยเอ็ด !!!!!
กำลังพลจิตอาสา มทบ.27 ช่วยเหลือสร้างบ้านให้กับผู้ยากไร้


เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2567 พันเอก วิชิต มักการุณ รักษาราชการแทน ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 อนุมัติให้ ศูนย์อำนวยการจิตอาสามณฑลทหารบกที่ 27 จัดกำลังพลจิตอาสาพระราชทาน จากกองร้อยมณฑลทหารบกที่ 27 บูรณาการร่วมกับ หน่วยงานราชการ ผู้นำชุมชน และประชาชนในพื้นที่ ช่วยเหลือและก่อสร้างบ้านพักผู้ยากไร้ จำนวน 1 ราย คือ นาง วันทา โหมาวัฒน์ ณ บ้านเลขที่ 53 หมู่ที่ 6 ตำบลอุ่มเม้า อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อช่วยเหลือให้กลุ่มเปราะบางมีความมั่นคงปลอดภัยในการดำเนินชีวิต
!!!!!’
ข่าว:ภาพ คณิต ไชยจันทร์