ก.แรงงาน จับมือ สถาบันฯ ปัญญาภิวัฒน์ สัมมนาจัดทำโครงสร้างค่าจ้างเงินเดือนภาคเอกชน

Uncategorized

ก.แรงงาน จับมือ สถาบันฯ ปัญญาภิวัฒน์ สัมมนาจัดทำโครงสร้างค่าจ้างเงินเดือนภาคเอกชน

วันที่ 25 มิถุนายน 2567 เวลา 09.30 น. นายไพโรจน์ โชติกเสถียร ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำโครงสร้างค่าจ้างเงินเดือนในภาคเอกชน รุ่นที่ 13 โดยมี นางสาวตวงทรัพย์ ฉวีราช ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการค่าจ้าง เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี

นายไพโรจน์ กล่าวว่า บทบาทของคณะกรรมการค่าจ้าง นอกจากการกำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำและอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแล้ว ยังมีอำนาจหน้าที่กำหนดแนวทางในการพิจารณาปรับค่าจ้างตามภาวะเศรษฐกิจและสังคมของนายจ้าง ซึ่งคณะกรรมการค่าจ้างได้มีแนวทางส่งเสริมให้สถานประกอบกิจการจัดทำโครงสร้างค่าจ้างเงินเดือนของตนเอง เพื่อใช้ปรับค่าจ้างให้ลูกจ้างตามความรู้ ความสามารถและผลงาน ซึ่งคณะกรรมการค่าจ้างตระหนักดีว่าการบริหารค่าจ้าง เงินเดือน และค่าตอบแทนเป็นเรื่องที่สำคัญของทุกองค์กร และการกำหนดโครงสร้างค่าจ้างเงินเดือนให้สอดคล้องกับนโยบายขององค์กร ถือเป็นภารกิจหลักขององค์กรไม่ว่าขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่ก็ตาม โครงสร้างค่าจ้างเงินเดือนที่ดีนั้น จะทำให้นายจ้างสามารถควบคุมต้นทุนแรงงานได้ เช่น การควบคุมอัตรากำลังคนให้อยู่ในระดับที่บริหารจัดการได้ สามารถคาดการณ์ต้นทุนแรงงานในอนาคตได้ ซึ่งจะเป็นผลดีในการรักษาความสามารถในการจ่ายค่าตอบแทนในระยะยาวของสถานประกอบกิจการไว้ได้ และรักษาบุคลากรที่มีความสามารถให้อยู่กับองค์กรนาน ๆ อีกด้วย ส่วนลูกจ้างก็ได้รับค่าจ้างตามประสบการณ์ทำงานและทักษะฝีมือ มีโอกาสก้าวหน้าในสายอาชีพ และมีแรงจูงใจในการพัฒนาทักษะฝีมือของตนเอง อันส่งผลให้มีผลิตภาพแรงงานที่ดีและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

นายไพโรจน์ กล่าวต่อว่า กระทรวงแรงงานได้ร่วมมือกับสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำโครงสร้างค่าจ้างเงินเดือนในภาคเอกชน ตั้งแต่ปี 2555 จนถึงปัจจุบัน เป็นระยะเวลา 10 กว่าปีแล้ว ซึ่งจากการติดตามผลการฝึกอบรมที่ผ่านมา พบว่า สถานประกอบกิจการให้ความสำคัญกับการจัดทำโครงสร้างค่าจ้างเงินเดือน โดยมีการนำความรู้ที่ได้รับไปจัดทำหรือปรับปรุงโครงสร้างค่าจ้างเงินเดือน

“ผมหวังว่าท่านจะได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้างค่าจ้างเงินเดือน สามารถนำไปใช้ให้เกิดประสิทธิผลอย่างเต็มที่ และการที่ท่านทั้งหลายได้เสียสละเวลาอันมีค่ามาร่วมสัมมนาในครั้งนี้ จึงนับว่าเป็นนิมิตหมายอันดียิ่งที่จะได้ช่วยกันสร้างความเสมอภาคและความเป็นธรรมด้านการบริหารค่าจ้างและเงินเดือนให้เกิดขึ้นในตลาดแรงงานของประเทศไทยต่อไป” นายไพโรจน์ กล่าวในท้ายที่สุด

จากนั้นปลัดกระทรวงแรงงาน และคณะยังได้เยี่ยมชมหลักสูตรการเรียนการสอนในสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์อีกด้วย

สำหรับโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำโครงสร้างค่าจ้างเงินเดือนในภาคเอกชน รุ่นที่ 13 จัดขึ้นเพื่อให้ผู้ประกอบกิจการที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจแนวคิดเกี่ยวกับหลักการบริหารโครงสร้างค่าจ้างเงินเดือน ความสำคัญของการจัดทำโครงสร้างค่าจ้าง เงินเดือน และวิธีการจัดทำโครงสร้างค่าจ้างเงินเดือน รวมทั้งฝึกปฏิบัติการจัดทำ
โครงสร้างค่าจ้างเงินเดือนของตนเอง และนำความรู้ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการไปจัดทำโครงสร้างค่าจ้างเงินเดือนในสถานประกอบกิจการของตนเองได้อย่างถูกต้อง รวมไปถึงสื่อสารให้บุคลากรอื่นๆ ในองค์กรได้รับทราบ เป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีในสถานประกอบกิจการอีกด้วย

+++++++++++++++++++

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์