ร้อยเอ็ด !!!!! วัฒนธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด เปิดโครงการอบรมทำฟืมทอมือ ในโครงการแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมการทำฟืมทอมือ

Uncategorized

ร้อยเอ็ด !!!!!
วัฒนธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด เปิดโครงการอบรมทำฟืมทอมือ ในโครงการแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมการทำฟืมทอมือ

วันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน 2567 เวลา 09.30 น. นายยุทธนา บุศเนตร วัฒนธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดโครงการอบรมทำฟืมทอมือ ในโครงการแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมการทำฟืมทอมือ ณ กลุ่มวิสาหกิจทำฟืมและแปรรูปผลิตภัณฑ์ฟืม บ้านเลขที่ 16 หมู่ 12 ตำบลบ้านเขือง อำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี ผศ.ดร สาธิต กฤตลักษณ์ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด ผู้แทนนายอำเภอเชียงขวัญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเขือง คณะกรรมการสภาวัฒนธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด ผอ.โรงเรียน ครู นักเรียน พี่น้องประชาชนชาวตำบลบ้านเขือง และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมพิธี
ฟืม เป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับทอผ้า มีตัวฟืมที่ทำจากไม้เนื้อแข็ง  เป็นกรอบสี่เหลี่ยม มีฟันซี่เล็ก ๆ เรียงกันเป็นตับอยู่กลาง และระยะห่างของฟันเป็นที่ใช้สำหรับสอดเส้นไหมผ่าน ความกว้างของฟืม ประมาณ 5 – 6 เซนติเมตร ส่วนความยาวของฟืม คือความกว้างของผืนผ้าในการใช้ฟืม เนื่องจากการทอครั้งต่อไปจะต้องคงเหลือเส้นไหมที่ทอครั้งก่อนไว้ เพื่อนำมาผูกกับเส้นไหมที่ต้องการทอครั้งต่อไป โดยไม่ให้เส้นไหมจากการทอครั้งก่อนหลุดออกจากฟืม ไม่เช่นนั้นจะต้องนำเส้นไหมมาสอดผ่านฟืนใหม่ ซึ่งจะต้องใช้เวลานานมาก ปัจจุบันผู้คนใช้เสื้อผ้าสำเร็จรูปกันมาก  ฟืมทอมือจึงไม่ค่อยนิยมทำกัน ฟืมทอมือจึงลดน้อยลง สมควรได้รับการอนุรักษ์ สืบสาน สืบทอดให้การทำฟืมคงอยู่ต่อไป
การจัดโครงการฯ ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับการทำฟืมและส่งเสริมนโยบาย  Soft Power ของรัฐบาลและการนำทุนวัฒนธรรมมาสร้างรายได้ให้กับครอบครัว และชุมชนอย่างยั่งยืน โดยโครงการฯ ดังกล่าว จัดขึ้นระหว่างวันที่ 24 – 26 มิถุนายน 2567 มีกลุ่มเป้าหมายในการอบรม ประกอบด้วย เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป จำนวน 50 คน ทั้งนี้ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ได้สนับสนุนงบประมาณ ในการจัดอบรม เป็นเงินจำนวน 150,000 บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
โดยมี นางพรพิมล ไพรบูณ์ ประธานกลุ่มวิสาหกิจทำฟืมและแปรรูปผลิตภัณฑ์ฟืม และคณะสมาชิกกลุ่มทำฟืม เป็นผู้ฝึกสอน ขั้นตอนการทำฟืมทอมือ การแปรรูปผลิตภัณฑ์ฟืม เพื่ออนุรักษ์ไว้ให้คงอยู่ สืบไป.
!!!!!!!!
ภาพ:ข่าว คณิต ไชยจันทร์