บริหาร ม.แม่โจ้ เยือนราชอาณาจักรภูฏาน หารือความร่วมมือด้านกีฬา กับ BOC และสานต่อกิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการกับกระทรวงเกษตรฯ

Uncategorized

ผู้บริหาร ม.แม่โจ้ เยือนราชอาณาจักรภูฏาน หารือความร่วมมือด้านกีฬา กับ BOC และสานต่อกิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการกับกระทรวงเกษตรฯ

เมื่อเร็วๆนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พร้อมด้วยกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย และคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ ได้ไปเยือน Bhutan Olympic Committee (BOC) ราชอาณาจักรภูฏาน เป็นการหารือความร่วมมือกับคณะกรรมการของ BOC ในประเด็นที่มีความสนใจร่วมกันในด้านกีฬาระหว่างมหาวิทยาลัยและ BOC รวมทั้งการสนับสนุนการพัฒนาทักษะด้านกีฬาให้กับนักเรียนและนักศึกษาในราชอาณาจักรภูฏานจากมหาวิทยาลัยในประเทศไทยผ่านทาง BOC

จากนั้น คณะจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้ไปเยือนกระทรวงเกษตรและปศุสัตว์ ราชอาณาจักรภูฏาน เพื่อหารือในการสานต่อกิจกรรมตามความร่วมมือทางวิชาการ และติดตามประเมินผลโครงการฝึกอบรมพัฒนาวิชาชีพระยะสั้นให้แก่ข้าราชการของกระทรวงเกษตรและปศุสัตว์ ทั้งนี้ ได้เยี่ยมชมฟาร์มเกษตรและปศุสัตว์ของกระทรวงด้วย

สำหรับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และ กระทรวงเกษตรและปศุสัตว์ ราชอาณาจักรภูฏาน เคยได้มีการลงนามบันทึกความเข้าใจทางวิชาการ (MOU) และสานต่อกิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการ ด้านทุนการศึกษา โครงการจัดฝึกอบรมพัฒนาวิชาชีพระยะสั้น รวมทั้งการพัฒนาความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งทรัพยากรบุคคลและองค์ความรู้เพื่อประโยชน์ของทั้งสองหน่วยงานมาอย่างยาวนาน.////////// นิวัตร ธาตุอินจันทร์ เชียงใหม่