📍 ป.ป.ช. น่าน จัดประชุมคณะกรรมการผลักดันการดำเนินงานตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ จังหวัดน่าน ครั้งที่ 3-3/2567

Uncategorized

📍 ป.ป.ช. น่าน จัดประชุมคณะกรรมการผลักดันการดำเนินงานตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ จังหวัดน่าน ครั้งที่ 3-3/2567

📅 วันที่ 20 มิถุนายน 2567 เวลา 09.30 น. นายกฤชเพชร เพชระบูรณิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการผลักดันการดำเนินงานตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ จังหวัดน่าน ครั้งที่ 3-3/2567 โดยมี นายฉัตรชัย วีระเชวงกุล ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดน่าน และเจ้าหน้าที่กลุ่มงานป้องกันการทุจริต ในฐานะเลขานุการ พร้อมด้วย สำนักงาน ป.ป.ท. ภาค 5 หัวหน้าส่วนราชการ และประธานชมรม STRONG-จิตพอเพียงต้านทุจริตจังหวัดน่าน เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมเจ้าฟ้าอัตถวรปัญโญ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดน่าน

▶ โดยการประชุมในครั้งนี้มีวาระการประชุมที่สำคัญ ได้แก่
✅ รายงานความคืบหน้าการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของหน่วยงานในจังหวัดน่าน
✅ การขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาในพื้นที่จังหวัดน่าน
✅ การดำเนินงานของชมรม STRONG-จิตพอเพียงต้านทุจริต จังหวัดน่าน
✅ การดำเนินงานของ สำนักงาน ป.ป.ท เขต ๕

▶ นอกจากนี้ ฝ่ายเลขาฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องการตรวจเยี่ยมโครงการอาหารกลางวันและอาหารเสริม (นมโรงเรียน) ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 และเขต 2 โดยเสนอให้ สพป.น่าน เขต 1 และเขต 2 พิจารณานำแบบรายงานการตรวจเยี่ยมของสำนักงาน ป.ป.ช. ไปปรับใช้หรือเป็นต้นแบบในการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันและอาหารเสริม (นมโรงเรียน) ต่อไป

📷 Photo Credit : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดน่าน

📢“พบเห็นการทุจริตกระซิบบอก ป.ป.ช.น่าน”
🏫 สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดน่าน ศาลากลางจังหวัดน่าน ชั้น 5 ถนนน่าน – พะเยา ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 55000
☎️ โทร. 054716452/บุญยงค์ สดสอาด นายกสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดน่าน รายงาน