รมต.ยุติธรรมเดินหน้าขับเคลื่อนศูนย์บําบัดฟื้นฟูยาเสพติดของตําบลอาสาทั้ง 19 ศูนย์ ในพื้นที่ จชต.ให้เป็นศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมฯ

Uncategorized

รมต.ยุติธรรมเดินหน้าขับเคลื่อนศูนย์บําบัดฟื้นฟูยาเสพติดของตําบลอาสาทั้ง 19 ศูนย์ ในพื้นที่ จชต.ให้เป็นศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมฯ


จากสภาพปัญหายาเสพติดในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ส่งผลกระทบเป็นวงกว้างโดยเฉพาะในเด็กและเยาวชน วันนี้(22 มิย.67) เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมศูนย์พิกุลทอง ตําบลกะลุวอเหนือ อําเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเป็นประธานการประชุม
การขับเคลื่อนศูนย์บําบัดฟื้นฟูของตําบลอาสาฯ ทั้ง 19 ศูนย์ ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เป็นศูนย์สภาพฟื้นฟูทางสังคม โดยมี นายแพทย์สมหมาย บุญเกลี้ยง ผู้ช่วยเลขาธิการศอ.บต. พลตำรวจโท พัฒนวุธ อังคะนาวิน ประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี พลเอกวิชาญ สุขสง คณะทำงานฯ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ผอ.รพ.ธัญลักษณ์ ปัตตานี
ผู้แทนผอ.ปปส.ภาค9 และผู้แทนประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนราธิวาส และผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิานเข้าร่วมหารือ
พันตำรวจเอกทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม /ประธานคณะกรรมการติดตามเร่งรัด การดำเนินการป้องกันและปราบปรามแก้ปัญหานาเสพติด กล่าวในที่ประชุมด้วยว่า ในวันนี้เราต้องมองผู้ติดยาเสพติดว่าคือผู้ป่วย การรักษาผู้ป่วยให้หายขาดคือการให้ความรู้และใช้การฟื้นฟูสภาพทางสังคมเป็นหลัก วันนี้เราต้องไม่แยกส่วน ไม่ว่าจะเป็นในเรือนจำ หมู่บ้านหรือสังคมไหน ต้องได้รับการบำบัดรักษาอย่างเท่าเทียมกัน รัฐบาลเล็งเห็นถึงการเปิดพื้นที่ฟื้นฟูสภาพทางสังคม โดยบุคคลต้องได้พัฒนาศักยภาพของตนเองอย่างสูงสุดและได้รับการดูแลเรื่องสวัสดิการจากภาครัฐอย่างทั่วถึง การดำเนินการจัดตั้งศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคม ชุมชน ตำบลเพื่อช่วยเหลือการพัฒนาคุณภาพชีวิต ช่วยเหลือผู้ผ่านการบำบัดเรื่องการศึกษา การประกอบอาชีพ การพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือผู้ที่ผ่านการบำบัดยาเสพติดมาแล้วโดยมีการดำเนินการ19ศูนย์ในพื้นที่ จชต.
พื้นจชต. เป็น