น่าน เกมกีฬาโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลเมืองน่าน ประจำปี พ.ศ. 2567

Uncategorized

น่าน เกมกีฬาโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลเมืองน่าน ประจำปี พ.ศ. 256


เทศบาลเมืองน่านเมืองที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ
เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2567 ที่ผ่านมา เวลา 9.00 น. ณ โรงยิมเนเซียม สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน มอบหมายให้ นายณกรณ์ ศิริรัตน์พิริยะ รองนายกเทศมนตรีเมืองน่าน เป็นประธานเปิดการแข่งขันเกมกีฬาโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลเมืองน่าน ประจำปี พ.ศ. 2567 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ประธานกรรมการชุมชน หัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองน่าน โดยมี นางทัศนีย์ นันทสว่าง ผู้อำนวยการโรงเรียนผู้สูงอายุเสี้ยวดอกขาวและโรงเรียนผู้สูงอายุดอนแก้ว ในฐานะประธานจัดการแข่งขันเกมกีฬาโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลเมืองน่าน ประจำปี พ.ศ.2567 กล่าวรายงานการแข่งขัน ซึ่งการจัดการแข่งขันเกมกีฬาโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลเมืองน่าน ประจำปี 2567 นี้ ประกอบด้วย 10 ประเภทกีฬา ได้แก่ โยนบอลผ้าขาวม้า แข่งขันหัวเราะ ปาโป่ง ตีกอล์ฟ รำวงกระด้าง หนีบลูกบอล ส่งลูกบอลเตะบอล ประกวดร้องเพลงและหางเครื่อง ซึ่งผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นผู้สูงอายุโรงเรียนผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองน่าน จำนวน 4 โรงเรียน ประกอบด้วย โรงเรียนผู้สูงอายุเสี้ยวดอกขาว โรงเรียนผู้สูงอายุดอนแก้ว โรงเรียนผู้สูงอายุภูมินทร์ และโรงเรียนผู้สูงอายุเวียงเหนือ กิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุทุกโรงเรียน ซึ่งที่ผ่านมาได้จัดเกมกีฬาเฉพาะโรงเรียนของตนเอง ในปีนี้คณะผู้จัดมีแนวคิดที่จะให้ทุกโรงเรียนได้มีการทำกิจกรรมร่วมกัน ถือเป็นการพบปะกัน ได้ออกกำลังกายมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ทำให้ผู้สูงอายุได้มีความสุข
ด้านนายกเทศมนตรีเมืองน่าน เผยว่า ปัจจุบันเทศบาลเมืองน่าน ได้ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุระดับสุดยอด (Super – Aged Society) โดยมีจำนวนผู้สูงอายุร้อยละ 31.51 ของจำนวนประชากรทั้งหมดในพื้นที่ ผู้สูงอายุมีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลกระทบด้านสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิต เทศบาลเมืองน่านได้ให้ความสำคัญขับเคลื่อนนโยบายส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนทุกวัย โดยเฉพาะโครงการเทศบาลเมืองน่าน เมืองที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ ตลอดจนแผนงานโครงการต่างๆ ภายใต้องค์ประกอบเมืองที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ 8 ด้าน ตามเกณฑ์ชี้วัดองค์การอนามัยโลก ประกอบด้วย ด้านอาคารสถานที่และบริเวณภายนอก 2 ด้านระบบขนส่งและยานพาหนะ 3 ด้านที่อยู่อาศัย 4 ด้านการเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคม 5. ด้านการให้ความเคารพและการยอมรับ 6 ด้านการมีส่วนร่วมในฐานะพลเมืองและการจ้างงาน 7ด้านการสื่อสารและข้อมูลสารสนเทศ 8ด้านการบริการชุมชนและการบริการสุขภาพ เพื่อร่วมสร้าง เมืองน่านน่าอยู่” สู่การเป็นสังคมสุขภาวะของคนทุกวัย โดยเฉพาะผู้สูงอายุให้มีสุขภาพดีอย่างยั่งยืนต่อไป
#งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองน่าน
/ร.ต.อ.เอกสถิตย์ ศรีประสม สมาคมสื่อมวลชนจังหวัดน่าน รายงาน