นายอำเภอคำชะอี เป็นประธานเปิดการขับเคลื่อนการ เรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย ภายใต้โครงการการ

Uncategorized

(#)อำเภอคำชะอี(#)
จังหวัดมุกดาหาร

วันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2567
เวลา 09.30 น.

นายนราวิชญ์ มณีฤทธิ์
นายอำเภอคำชะอี

เป็นประธานเปิดการขับเคลื่อนการ
เรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย ภายใต้โครงการการอบรมปฏิบัติการรณรงค์ปลูกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดิน “สร้างคนดีด้วยประวัติศาสตร์ สร้างชาติด้วยอุดมการณ์” เทิดทูนสถาบัน ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เพื่อเสริมสร้างการรับรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทย เสริมสร้างอุดมการณ์ความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และเสริมสร้างความรักสามัคคีของคนในชาติ ผ่านการแสดงประกอบแสง สี เสียง สื่อผสม บอกเล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์ เพื่อสร้างจิตสำนึกความเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง และรับรู้ถึงวีรกรรม และความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

โดย ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน กองพลทหารราบที่ 3 (ขุนศึก 21) กองทัพภาคที่ 2 ค่ายสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับ นักเรียนโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร

โดยมี ผู้อำนวยการโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร สัสดีอำเภอคำชะอี คณะครู และนักเรียนโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร ร่วมโครงการฯ

ณ หอประชุมโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร//////