ป.ป.ช.ประจวบฯ ร่วมกับ บ้านพักเด็กและครอบครัว จัดโครงการ “เด็กประจวบฯ ไม่ทนต่อการทุจริตคอร์รับชัน”ป.ป.ช.ประจวบฯ ร่วมกับ บ้านพักเด็กและครอบครัว จัดโครงการ “เด็กประจวบฯ ไม่ทนต่อการทุจริตคอร์รับชัน”

Uncategorized

ป.ป.ช.ประจวบฯ ร่วมกับ บ้านพักเด็กและครอบครัว จัดโครงการ “เด็กประจวบฯ ไม่ทนต่อการทุจริตคอร์รับชัน”

วันที่ 30 พฤษภาคม 2567 ที่สำนักงาน ป,.ป.ช.
ประจำจังตวักประจาบดีรีขับธ์ นายองครักษ์ ทองนิรมล รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เปิดโครงการ”เเด็กประจวบฯ ไม่ทนต่อการทุจริตคอร์รัปชัน” โดยมี นางสาวจุฑารัตน์ เหลืองเพิ่มสกุล
ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป ช. ประจำจังหวัดประจวบคีรีชันธ์ นางสาววารุณี ดอกจันทร์
หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดประจวบศีรีขันธ์ ชมรมสตรองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครู นักเรียน ร่วมกิจกรรม

ด้วย สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมีบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดประจวบคีรีชันธ์ เป็นที่ปรึกษา กำหนดจัดโครงการ”เด็กประจวบฯ ไม่ทนต่อการทุจริตคอร์รัปชัน” บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับ “ความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต และโมเดล STRONG จิตพอเพียงต้านการทุจริต ” รวมถึงหัวข้อ “การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม ” จากนั้นให้นักเรียนจับกลุ่มแสดงความคิดเห็น ในด้านต่างๆ ที่ได้ความรู้จากกิจกรรมดังกล่าว

/////////////////

ข่าว ณัฐธภพ พันสาย / จ.ประจวบคีรีขันธ์ 0649646443