อุดรธานี – อบจ.อุดรฯ จัดใหญ่ งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น มอบเกียรติบัตรสถานศึกษาในสังกัด 10 โรงเรียน

Uncategorized

อุดรธานี 29 พ.ค.67

อุดรธานี – อบจ.อุดรฯ จัดใหญ่ งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น มอบเกียรติบัตรสถานศึกษาในสังกัด 10 โรงเรียน

มหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี ครั้งที่ 29 ประจำปีการศึกษา 2567 การประกวด สื่อนวัตกรรมทางการศึกษา การแข่งขันทักษะวิชาการ โรงเรียนเชียงเพ็งวิทยา อบจ.อุดรธานี เจ้าภาพ

ที่ โรงเรียนเชียงเพ็งวิทยา อบจ.อุดรธานี มีการจัดงาน มหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับ อบจ.อุดรธานี ครั้งที่ 29 ประจำปีการศึกษา 2567 โดย นายชูชาติ ศิริโยธา ที่ปรึกษานายก อบจ.อุดรธานี พร้อมด้วย ดร.สนิท วงศ์แสงตา ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการศึกษา, นายวีระพล บุญมาตุ่น รองประธานสภา อบจ.อุดรธานี ,นายสิทธิศักดิ์ สุวรรณรินทร์ ผอ.กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ,นายกาณฑ์ อ่อนน้อม หัวหน้ากลุ่มงานนิเทศการศึกษา ,นายสุนัน ทองกัลยา ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนเชียงเพ็งวิทยา อบจ.อุดรธานี 1และคณะกรรมการสถานศึกษาฯ นายเกรียงศักดิ์ เพชรดี ผอ.โรงเรียนฯร่วมกันเปิดงานฯ โดยมี รอง ผอ.โรงเรียน 10 แห่ง คณะครู บุคลากรเจ้าหน้าที่ทางการศึกษา และนักเรียนในสังกัด อบจ.อุดรธานีทั้ง 10 แห่ง ผู้ทรงคุณวุฒิทางการศึกษา ผู้ปกครองนักเรียน และประชาชนที่สนใจเข้าร่วมในงานฯ จำนวน 1,800 คน

นายชูชาติ ศิริโยธา ที่ปรึกษานายก อบจ.อุดรธานีกล่าวว่า การจัดงานในครั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความรู้ความสามารถในด้านต่าง ๆ และช่วยพัฒนากระบวนการเรียนการสอนของครูผู้สอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ,เพื่อส่งเสริม สนับสนุนครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด ได้แสดงความสามารถและพัฒนาการจัดทำสื่อการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐานการศึกษาของชาติ ,เพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนนักเรียนในสังกัด อบจ.อุดรธานี เข้าแข่งขันเพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนในระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือและเข้าร่วมแข่งขันระดับประเทศต่อไป และเพื่อยกระดับมาตรฐานการจัดการศึกษา จ.อุดรธานี ให้เป็นที่ยอมรับในชุมชนและประชาชนทั่วไป

จากนั้นที่ปรึกษานายก อบจ.อุดรธานีและคณะ ได้มอบเกียรติบัตรให้กับโรงเรียนในสังกัด อบจ.อุดรธานี ทั้ง 10 แห่งที่เข้าร่วมการแข่งขัน ดังนี้ โรงเรียนเชียงเพ็งวิทยา อบจ.อุดรธานี ,โรงเรียนนาทรายวิทยา อบจ.อุดรธานี, โรงเรียนชัยนาคำวิทยา อบจ.อุดรธานี , โรงเรียนพันดอนวิทยา อบจ.อุดรธานี ,โรงเรียนพังงูวิทยา อบจ.อุดรธานี, โรงเรียนน้ำซึมวิทยา อบจ.อุดรธานี ,โรงเรียนแชแลวิทยา อบจ.อุดรธานี , โรงเรียนกุงเจริญวิทยา อบจ.อุดรธานี , โรงเรียนหมูม่น อบจ.อุดรธานี , และโรงเรียนนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ พร้อมกับมอบเกียรติบัตรให้กับผู้ชนะเลิศการประกวดสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา การแข่งขันทักษะวิชาการจำนวน 8 ราย

แบ่งตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ดังนี้ 1.กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย น.ส.อริสา สอนอินทร์ โรงเรียนน้ำซึมวิทยา , 2.กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ น.ส.ละอองดาว โสภิณ โรงเรียนกุงเจริญวิทยา , กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี น.ส.ชินาลัย พันธ์งาม โรงเรียนน้ำซึมวิทยา, กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม นายอัครวัต ดุริยกรณ์ โรงเรียนเชียงเพ็งวิทยา ,กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพละศึกษา นายอากร ธนารักษ์ โรงเรียนชัยนาคำวิทยา, กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ นายสายัณต์ ศรีระวงศ์ โรงเรียนพังงูวิทยา , กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพ นางปพิชญ์ฉัตรา อินทรกำแหง โรงเรียนเชียงเพ็งวิทยา และ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ น.ส.รัตนา พาลี โรงเรียนกุงเจริญวิทยา

////////////////////

พฤตินัย มั่งสวัสดิ์ รายงาน