ผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมทั่วประเทศ เดือนเมษายน 67 กว่า 24.6 ล้านคน

Uncategorized

ผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมทั่วประเทศ เดือนเมษายน 67 กว่า 24.6 ล้านคน

นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า เดือนเมษายน 2567 ที่ผ่านมา มีผู้ประกันตนอยู่ในระบบประกันสังคม จำนวนทั้งสิ้น 24,602,082 คน จะได้รับสิทธิประโยชน์คุ้มครองทุกมาตรา คือ 33, 39, 40 ดังนี้

ผู้ประกันตนมาตรา 33 ลูกจ้างที่ทำงานในสถานประกอบการ ที่มีลูกจ้าง ตั้งแต่ 1 คนขึ้นไป มีอายุตั้งแต่ 15 ปีบริบูรณ์ อายุไม่เกิน 60 ปี บริบูรณ์ โดยจะได้รับสิทธิประโยชน์คุ้มครอง 7 กรณี คือ เจ็บป่วย คลอดบุตร ทุพพลภาพ ตาย สงเคราะห์บุตร ชราภาพ ว่างงาน สำหรับเดือนเมษายน 2567 มียอดผู้ประกันตนมาตรา 33 ทั่วประเทศ จำนวน 11,857,864 คน

ผู้ประกันตนมาตรา 39 ลูกจ้างที่เคยเป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 นำส่งเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 12 เดือน และออกจากงานไม่เกิน 6 เดือน โดยจะได้รับสิทธิประโยชน์ความคุ้มครอง 6 กรณี คือ เจ็บป่วย คลอดบุตร ทุพพลภาพ ตาย สงเคราะห์บุตร ชราภาพ สำหรับเดือนเมษายน 2567 มียอดผู้ประกันตนมาตรา 39 ทั่วประเทศ จำนวน 1,759,628 คน

ผู้ประกันตนมาตรา 40 บุคคลทั่วไปที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 15 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 65 ปีบริบูรณ์ ประกอบอาชีพอิสระ ทำงานไม่มีนายจ้าง โดยจะได้รับสิทธิประโยชน์คุ้มครอง 3-4-5 กรณี ขึ้นอยู่กับทางเลือก จะได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้จากการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย ทุพพลภาพ ชราภาพ สงเคราะห์บุตร ตาย สำหรับเดือนเมษายน 2567 มียอดผู้ประกันตน ทางเลือก 1 จำนวน 2,752,149 คน ทางเลือก 2 จำนวน 7,062,830 คน ทางเลือก 3 จำนวน 1,169,611 คน รวมยอดผู้ประกันตนมาตรา 40 ทั่วประเทศทั้งสิ้น จำนวน 10,984,590 คน ซึ่งจากตัวเลขได้แสดงให้เห็นถึงผู้ใช้แรงงานให้ความสำคัญเกี่ยวกับสวัสดิการในระบบความคุ้มครองของสำนักงานประกันสังคม

“สำนักงานประกันสังคมยังคงมุ่งมั่นในการดูแลคุ้มครองผู้ประกันตนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและได้รับประโยชน์สูงสุดเป็นสำคัญ” นายบุญสงค์ กล่าวในตอนท้าย

…………………………………………………..
ศูนย์สารนิเทศ สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน