กรมทหารราบที่ 13 ร่วมกิจกรรม “ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง”ประจำปี 2567 ลงพื้นที่แจกจ่ายน้ำช่วยเหลือประชาชน

Uncategorized

กรมทหารราบที่ 13 ร่วมกิจกรรม “ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง”ประจำปี 2567 ลงพื้นที่แจกจ่ายน้ำช่วยเหลือประชาชน

เมื่อวันที่ 14 และ 16 พฤษภาคม 2567 พันเอก ชูชาติ นนทบุตร ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 13 ได้จัดกำลังพลชุดบรรเทาสาธารณภัย และรถยนต์บรรทุกน้ำของหน่วย ออกแจกจ่ายน้ำช่วยเหลือประชาชนที่ขาดแคลนน้ำสำหรับการอุปโภค ในพื้นที่บ้านศรีวิไล ตำบลบ้านจั่น และ ชุมชนศรีเจริญสุข ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ตามโครงการ “ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง” ประจำปี 2567 สำหรับโครงการ ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง นั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ประสบภัยแล้งในพื้นที่ และเป็นการเตรียมความพร้อมรองรับสภาวะฝนทิ้งช่วง ซึ่งอาจจะทำให้เกิดปัญหาภัยแล้งขึ้น โดยเฉพาะการขาดแคลนน้ำในการอุปโภค-บริโภค รวมทั้งเป็นการสนับสนุนการดำเนินการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่ได้ทันท่วงที ซึ่งเป็นการร่วมมือกันระหว่างภาครัฐ และภาคเอกชน โดยในครั้งนี้ได้แจกจ่ายน้ำให้กับประชาชน จำนวน 12,000 ลิตร ประชาชนได้รับความช่วยเหลือจำนวน 7 ครัวเรือน
จากการที่กรมทหารราบที่ 13 ได้ดำเนินกิจกรรมดังกล่าว ทำให้ผู้นำชุมชนและประชาชนที่ได้รับการช่วยเหลือมีความรู้สึกดีใจ และปลาบปลื้มใจเป็นอย่างมากที่หน่วยงานทหารได้เข้ามาให้การช่วยเหลือในการแจกจ่ายน้ำสำหรับการอุปโภคในครั้งนี้
//////////////////////////////////////
ข้อมูลภาพข่าว
ร.ต.กฤษฎา มณีใส
เบอร์โทรศัพท์ 0885397430
#กรมทหารราบที่ 13