ป.ป.ช.น่าน ลงพื้นที่สังเกตการณ์และเฝ้าระวังการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรง

Uncategorized

ป.ป.ช.น่าน ลงพื้นที่สังเกตการณ์และเฝ้าระวังการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและตำแหน่งครูผู้ช่วย (กรณีมีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ) สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี พ.ศ. 2567 ในพื้นที่จังหวัดน่าน

นายฉัตรชัย วีระเชวงกุล ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดน่าน มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มงานป้องกันการทุจริต ลงพื้นที่สังเกตการณ์ เฝ้าระวัง และรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการสอบและมาตรการในการป้องกันการทุจริตการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย (กรณีมีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ) สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี พ.ศ. 2567 ร่วมกับผู้แทนชมรม STRONG-จิตพอเพียงต้านทุจริตจังหวัดน่าน ในพื้นที่จังหวัดน่าน ดังนี้
1. วันที่ 2 พฤษภาคม 2567 ลงพื้นที่สังเกตการณ์ เฝ้าระวัง และขอรับทราบข้อมูลฯ การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย (กรณีมีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ) ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 ตำบลดู่ใต้ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 ตำบลปัว อำเภอปัว จังหวัดน่าน
2. วันที่ 4 พฤษภาคม 2567 ลงพื้นที่สังเกตการณ์และเฝ้าระวังการดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย (กรณีมีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ) ณ โรงเรียนบ้านดอน (ศรีเสริมกสิกร) ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน
3. วันที่ 7 พฤษภาคม 2567 ลงพื้นที่สังเกตการณ์ เฝ้าระวัง และขอรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการสอบและมาตรการการป้องกันการทุจริต การประเมินภาค ข ในการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน

โดยเบื้องต้นพบว่า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน มีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด

การลงพื้นที่ดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการป้องปรามและเฝ้าระวังให้กระบวนการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นไปด้วยความโปร่งใส ไม่มีการทุจริตในกระบวนการสอบ ตามแนวทางการดำเนินงานของศูนย์ป้องปรามการทุจริตแห่งชาติสำนักงาน ป.ป.ช. (Corruption Deterrence Center : CDC)

“พบเห็นการทุจริตกระซิบบอก ป.ป.ช.น่าน”
สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดน่าน ศาลากลางจังหวัดน่าน ชั้น 5 ถนนน่าน – พะเยา ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 55000
โทร. 054716452/บุญยงค์ สดสอาด นายกสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดน่าน รายงาน