ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์เครือข่ายความมั่นคง ระดับผู้บริหาร (พคบ.จังหวัดน่าน รุ่นที่ 1) ร่วมกิจกรรมสาธารณประโยชน์ และศึกษาดูงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

Uncategorized

ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์เครือข่ายความมั่นคง ระดับผู้บริหาร (พคบ.จังหวัดน่าน รุ่นที่ 1) ร่วมกิจกรรมสาธารณประโยชน์ และศึกษาดูงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ


เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2567 ในหลักสูตรการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์เครือข่ายความมั่นคง ระดับผู้บริหาร (พคบ.จังหวัดน่าน รุ่นที่ 1) ในวันที่ 2 ของการฝึกอบรม ผู้เข้ารับการอบรมฯ ร่วมกิจกรรมสาธารณประโยชน์ และศึกษาดูงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จัดโดยกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดน่าน (นำโดยพันเอก ธงชัย มีอนันต์ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดน่าน)
โดยในวันนี้ผู้เข้ารับการอบรมฯ ได้ร่วมกิจกรรมสาธารณประโยชน์ ณ วัดพระธาตุช้างค้ำ ร่วมทำบุญถวายเครื่องอุปโภคบริโภคและอุปกรณ์ทำความสะอาด ร่วมกันทำความสะอาดลานวัด และถวายเพลโต๊ะจีนแด่สามเณร
จากนั้นทางคณะผู้เข้ารับการอบรมฯ ศึกษาดูงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการทหารพันธุ์ดีน่าน ซึ่งสร้างขึ้นจากการสืบสานแนวทางพระราชดำริ ของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงตั้งพระทัยที่จะช่วยเหลือเกษตรกรผู้ยากไร้ทุกหมู่เหล่า โดยเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 มณฑลทหารบกที่ 38 ร่วมกับ กรมทหารพรานที่ 32 โรงพยาบาลค่ายสุริยพงษ์ และ กองพันทหารพันทหารม้าที่ 10 กรมทหารม้าที่ 2 และหน่วยงานราชการ / เอกชน ในพื้นที่จังหวัดน่าน จำนวน 15 หน่วยงาน ได้ร่วมกันปรับพื้นที่ว่างเปล่า จัดตั้งโครงการทหารพันธุ์ดี จังหวัดน่าน โดยมีพื้นที่ 54 ไร่ 3 งาน 14 ตารางวา ณ ฐานปฏิบัติการแสงเพ็ญ อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน โดยทรงโปรดเกล้าฯ ให้มูลนิธิชัยพัฒนา ร่วมกับกองทัพบก และศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ ร่วมกันสร้าง “เมล็ดพันธุ์แห่งชัยชนะ” เป็นสายพันธุ์ที่ดี เพื่อนำไปปลูกแล้วจะได้ผลผลิตที่ดี เป็นผักปลอดภัย นอกจากนี้ยังมีการผลิตพันธุ์สัตว์ ที่มีคุณภาพ เพื่อสำรองไว้ช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยพิบัติ (โครงการเพื่อนช่วยเพื่อน )อีกด้วย
จากนั้นคณะผู้เข้ารับการอบรมฯ ร่วมกิจกรรมกีฬาเชื่อมสัมพันธ์และนันทนาการ ณ สนามกีฬา มทบ.38 โดยแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน วอลเลย์บอล ตะกร้อ เปตอง และแชร์บอล
สำหรับการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์เครือข่ายความมั่นคง ระดับผู้บริหาร (พคบ.จังหวัดน่าน รุ่นที่ 1) ในครั้งนี้ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคงและความมั่นคงด้านต่างๆ บทบาทหน้าที่ของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร รวมทั้งเสริมสร้างความตระหนักรู้ในความสำคัญของสถาบันหลักของชาติ ศาสตร์พระราชาและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เตรียมความพร้อมและรับมือถึงปัญหาภัยคุกคามที่ส่งผลกระทบต่อสถาบันหลักของประเทศและสังคม ควบคู่ไปกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงทุกมิติ ภายใต้กลไกการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาทุกรูปแบบทุกระดับและทุกมิติ บนพื้นฐานหลักธรรมาภิบาลและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งผู้รับการฝึกอบรมมาจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคสื่อมวลชนในพื้นที่จังหวัดน่าน/ข่าวน้องโอ/บุญยงค์ สดสอาด นายกสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดน่าน รายงาน