ปัตตานี – คณะที่ปรึกษา กอ.รมน.ภาค4 สน. ตรวจเยี่ยม ศปพร. ขับเคลื่อนงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

Uncategorized

ปัตตานี – คณะที่ปรึกษา กอ.รมน.ภาค4 สน. ตรวจเยี่ยม ศปพร. ขับเคลื่อนงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2567 ที่ ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ค่ายสมเด็จพระสุริโยทัย ตำบลบ่อทอง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี พันเอก ณรงค์ ตันติสิทธิพร รองผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่15 / รองผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นผู้แทน พลตรี เฉลิมพร ขำเขียว ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 15 / ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ให้การต้อนรับ คณะที่ปรึกษากองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า โดยมี พลเอก จตุพร กลัมพสุต


เป็นประธาน พร้อมด้วย พลโท โภชน์ นวลบุญ และ พันเอก อาทร จันทร์ทอง เพื่อตรวจเยี่ยมหน่วยรับฟังผลการปฏิบัติงานที่สำคัญของหน่วย รับทราบปัญหาข้อขัดข้องในการดำเนินงาน และ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของ พลโท ศานติ ศกุนตนาค แม่ทัพภาคที่ 4 / ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ในการขับเคลื่อนงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไป โดยมี พันเอก ณัฐพล ชัยสุภา เสนาธิการศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ผู้แทนหัวคณะทำงานฯ คณะที่ 1 – 4 และ ฝ่ายอำนวยการศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เข้าร่วมการประชุมโดยพร้อมเพรียง

ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ มีภารกิจตามแผนเสริมสร้างสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อขับเคลื่อนสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ชุมชน เกิดประโยชน์แก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา ในรูปแบบของโครงการศิลปาชีพ ศูนย์สาธิตหรือฟาร์มตัวอย่าง ตามพระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เพื่อเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้ ประกอบอาชีพเสริมรายได้พัฒนาคุณภาพชีวิต พึ่งพาตนเอง ตามวิถีพอเพียง สิ่งสำคัญ รวมพลังราษฎรพี่น้องไทยพุทธ ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้มีชีวิตความเป็นอยู่ ช่วยกันฟื้นฟูชุมชนไทยพุทธ อยู่ในหมู่บ้านอย่างปลอดภัย มีขวัญและกำลังใจที่ดี พึ่งพาตนเองได้ และไม่ละทิ้งถิ่นฐาน