ขอนแก่น..อำเภอกระนวนร่วมกับชุมชมปฏิบัติการ Re X-Ray นำเข้าคัดกรองผู้เสพยาเสพติด เพื่อนำผู้ป่วยทุกคนเข้าสถานบำบัดฟื้นฟู และพัฒนาอาชีพ

Uncategorized

ขอนแก่น..อำเภอกระนวนร่วมกับชุมชมปฏิบัติการ Re X-Ray นำเข้าคัดกรองผู้เสพยาเสพติด เพื่อนำผู้ป่วยทุกคนเข้าสถานบำบัดฟื้นฟู และพัฒนาอาชีพ

เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2567 ห้วงบ่าย ที่ตำบลบ้านฝาง นายคเณศวร เกษอินทร์ นายอำเภอกระนวน นายพงษ์ศักดิ์ ทรัพย์ศิลาทอง สาธารณสุขอำเภอกระนวน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านฝาง พัฒนากร ผู้ใหญ่บ้าน และ อสม. ร่วมกันปฏิบัติการดำเนินการ Re X-Ray คัดกรองผู้เสพ/ผู้ป่วยยาเสพติดในชุมชน ร่วมกับครอบครัวของผู้ป่วย เพื่อนำผู้เสพ/ผู้ป่วยทุกคนเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษาที่สถานบำบัดฟื้นฟู ศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมจังหวัดขอนแก่น ซึ่งร่วมสนับสนุนการดำเนินการโดย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ภายใต้แนวคิด “เร่งคืนคนดี กลับสู่สังคม คืนลูกหลาน กลับสู่ครอบครัว ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” รวมทั้ง การให้ชุมชนร่วมกันกำหนดมาตรการป้องกันยาเสพติดภายในชุมชน และ ชุมชนเป็นส่วนสำคัญที่สุดที่มอบโอกาสผู้ที่หายป่วยกลับมาร่วมรับผิดชอบในการต่อต้านยาเสพติด ซึ่งได้มีความเข้าใจต่อกันระหว่างภาครัฐ และ ชุมชนเป็นอย่างดี/////////คเณศวร เกษอินทร์