ร.13 ร่วมกับเทศบาลนครอุดรธานี จัดโครงการสร้างเสริมสุขภาพประชาชนด้วยการออกกำลังกายด้วยทักษะกีฬาเซปักตะกร้อ

Uncategorized

ร.13 ร่วมกับเทศบาลนครอุดรธานี จัดโครงการสร้างเสริมสุขภาพประชาชนด้วยการออกกำลังกายด้วยทักษะกีฬาเซปักตะกร้อ

เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2567 กรมทหารราบที่ 13 ร่วมกับเทศบาลนครอุดรธานี จัดกิจกรรมตามโครงการสร้างเสริมสุขภาพประชาชนด้วยการออกกำลังกายด้วยทักษะกีฬาเซปักตะกร้อ ในเขตเทศบาลนครอุดรธานี ณ กรมทหารราบที่ 13 ค่ายประจักษ์ศิลปาคม ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โดยมี พันเอก ปราโมทย์ สูงสุมาลย์ ที่ปรึกษาพิเศษนายกเทศมนตรีนครอุดรธานี เป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งการจัดโครงการสร้างเสริมสุขภาพประชาชนด้วยการออกกำลังกายด้วยทักษะกีฬาเซปักตะกร้อ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้กำลังพล ครอบครัว และประชาชนในพื้นที่ชุมชนรอบค่ายประจักษ์ศิลปาคม ได้มีความรู้ความเข้าใจในการดูแลสุขภาพของตนเองด้วยการออกกำลังกาย ทำให้มีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ โดยหน่วยได้เชิญวิทยากรจากโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร จังหวัดหนองคาย มาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้และฝึกสอนเกี่ยวกับทักษะกีฬาเซปักตะกร้อ และมีวิทยากรจากโรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม มาบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพตามหลัก 3 อ. 2 ส. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้รู้จักหลักการดูแลรักษาสุขภาพที่ถูกต้องด้วย ทั้งเพื่อเป็นการเสริมสร้างความรัก ความสามัคคี ระหว่างหน่วยงานและประชาชนในพื้นที่ รวมถึงเป็นกิจกรรมพัฒนาร่างกายให้มีความสมบูรณ์แข็งแรง เมื่อออกปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือประชาชนก็จะมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
จากการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ทำให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม มีความรู้สึกดีใจที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ซึ่งสามารถนำความรู้ที่ได้รับในครั้งนี้ ไปปรับใช้เพื่อเกิดประโยชน์ต่อสุขภาพร่างกายของตนเอง และสามารถแนะนำคนอื่นให้ได้รับความรู้ที่ถูกต้องต่อไปด้วย
//////////////////////////////////////
ข้อมูลภาพข่าว
ร.ต.กฤษฎา มณีใส
เบอร์โทรศัพท์ 0885397430
#กรมทหารราบที่ 13