รองเลขาธิการ ศอ.บต. ร่วมลงแขกเกี่ยวข้าวพลิกนาร้าง เป็นนารักษ์ ปีที่ 6 ไทยพุทธ-มุสลิม ร่วมสืบสานประเพณีวัฒนธรรมการทำนาตามวีถีถิ่นไทย

Uncategorized

รองเลขาธิการ ศอ.บต. ร่วมลงแขกเกี่ยวข้าวพลิกนาร้าง เป็นนารักษ์ ปีที่ 6 ไทยพุทธ-มุสลิม ร่วมสืบสานประเพณีวัฒนธรรมการทำนาตามวีถีถิ่นไทย


วันนี้ (4 เมษายน 2567) เวลา 10.00 น. ที่ ศูนย์การเรียนรู้พระอาจารย์ภัตร อริโย หมู่ 3 ตำบลนาหมอศรี อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา นายนันทพงศ์ สุวรรณรัตน์ รองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ร่วมในกิจกรรมเกี่ยวข้าวสืบสานประเพณีวัฒนธรรม “พลิกนาร้าง เป็นนารักษ์ ปีที่ 6“ เพื่อส่งเสริมวิถีการท่องเที่ยวชุมชน เสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม สร้างความมั่นคงทางอาหาร ส่งเสริมให้เกษตรกรในพื้นที่ ทั้งชาวไทยพุทธและมุสลิมได้ร่วมกันฟื้นฟูนาข้าวที่ถูกทิ้งร้างให้กลับมาทำนาข้าวอีกครั้ง โดยมี พลโท ศานติ ศกุนตนาค แม่ทัพภาคที่ 4 / ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 เป็นประธานเปิดกิจกรรมฯ พร้อมด้วย พระครูสุวัฒนาภรณ์ รองเจ้าคณะจังหวัดสงขลา และเจ้าอาวาสวัดนาทวี นายสมนึก พรหมเขียว ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นายอำเภอนาทวี ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 9 รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจสงขลา ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการ, ผู้นำศาสนา ผู้นำท้องถิ่น นักศึกษา ตลอดจนประชาชนในพื้นที่ร่วมกิจกรรมจำนวนมาก

สำหรับกิจกรรมเกี่ยวข้าวสืบสานประเพณีวัฒนธรรม “พลิกนาร้าง เป็นนารักษ์ ปีที่ 6“ เพื่อให้คนในพื้นที่เห็นความสำคัญของการปลูกข้าวแล้ว ยังให้รู้ว่าข้าวคืออาหารหลักที่คนไทยนิยมบริโภค และอาชีพทำนาเปรียบเสมือนกระดูกสันหลังของชาติที่หล่อเลี้ยงคนไทยมาช้านาน ทั้งนี้ภายในงานบูธจัดแสดงนิเทศการของดีจากชุมชน และสถานศึกษาในพื้นที่มาจัดแสดง รวมทั้งมีการแสดงจากน้องๆ นักเรียนในพื้นที่มาร่วมสร้างสีสันบนเวทีมอบให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ก่อนที่จะร่วมกันลงแขกเก็บเกี่ยวข้าวในผืนนารักษ์ที่มีประชาชนทั้งไทยพุทธ และมุสลิม พร้อมด้วยส่วนราชการร่วมกันเก็บเกี่ยวข้าวท่ามกลางรอยยิ้มแห่งความสุข

ในการนี้ พลโท ศานติ ศกุนตนาค แม่ทัพภาคที่ 4 / ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 กล่าวว่า กิจกรรมเกี่ยวข้าว สืบสานประเพณีพหุวัฒนธรรม “พลิกนาร้าง เป็นนารักษ์ปีที่ 6” ตามที่ท่านพระอาจารย์ภัตร อริโย รองเจ้าคณะจังหวัดสงขลาร่วมกับอำเภอนาทวี ได้ริเริ่มจัดทำโครงการสืบสานประเพณีพหุวัฒนธรรม “พลิกนาร้าง เป็นนารักษ์”โดยได้เล็งเห็นถึงความสำคัญ ของการทำนาการสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารโดยนำพี่น้องประชาชนทั้งชาวไทยพุทธและมุสลิมในพื้นที่ได้ร่วมกันพลิกฟื้น นาข้าวที่ถูกทิ้งร้างมากกว่า 15 ปีให้กลับมาปลูกข้าวได้อีกครั้งเพื่อนำผลผลิตที่ได้มาบริโภคเหลือก็สามารถนำมาจำหน่ายสร้างรายได้แก่เกษตรกรอีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีดั้งเดิมของบรรพชนรุ่นก่อนให้คนรุ่นหลังได้ปฏิบัติสืบเนื่องกันต่อไป นับว่าเป็นสิ่ง ที่ดีและที่สำคัญคือได้สร้างการมีส่วนร่วมความสามัคคีปรองดองระหว่างพี่น้องประชาชนในพื้นที่และอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม

ทั้งนี้ โครงการ “พลิกนาร้าง เป็นนารักษ์ ” ริเริ่มขึ้นโดยพระครูสุวัฒนาภรณ์ รองเจ้าคณะจังหวัดสงขลา และเจ้าอาวาสวัดนาทวี ที่ตั้งใจอยากให้คนในชุมชนได้ทำกิจกรรมร่วมกัน จึงร่วมกับชาวบ้านตำบลนาหมอศรี ตำบลฉาง ผู้นำชุมชน พี่น้องชาวไทยพุทธ และไทยมุสลิมมาช่วยกันพลิกฟื้นนาที่ถูกทิ้งรกร้างมากว่า 15 ปี กับเนื้อที่ 12 ไร่ ให้กลับมาปลูกข้าวได้อีกครั้ง และใช้กิจกรรมนี้เป็นศูนย์รวมของประชาชนให้มีความรักความสามัคคีระหว่างกัน อยู่ร่วมกันแบบพหุวัฒนธรรมอย่างแท้จริง โดยกิจกรรมนี้ได้เริ้มตั้งแต่ปี 2560 ต่อเนื่องเข้าสู่ปีที่ 6 ที่ได้จัดทำโครงการสืบสานประเพณีวัฒนธรรม “โครงการพลิกนาร้าง เป็นนารักษ์” อย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นการชักชวนประชาชน เกษตรกร และส่วนราชการ มาร่วมกันพลิกฟื้นนาร้างให้กลายเป็นผืนนาที่เต็มไปด้วยรวงข้าวและกลับมามีชีวิตชีวารวมถึงเป็นแบบอย่างให้กับเกษตรกรและประชาชน ให้ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการอนุรักษ์การทำนาต่อไป