จังหวัดน่าน นายกสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดน่าน ร่วมกับ ผู้นำท้องที่ ยื่นหนังสือถึงอธิบดีกรมชลประทาน สอบถามความก้าวหน้าโครงการประตูระบายน้ำสมุน พร้อมขุดลอกแก้มลิงหลงส้มป่อย และระบบส่งน้ำ ตำบลไชยสถาน

Uncategorized

จังหวัดน่าน นายกสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดน่าน ร่วมกับ ผู้นำท้องที่ ยื่นหนังสือถึงอธิบดีกรมชลประทาน สอบถามความก้าวหน้าโครงการประตูระบายน้ำสมุน พร้อมขุดลอกแก้มลิงหลงส้มป่อย และระบบส่งน้ำ ตำบลไชยสถาน

มื่อวันที่ 29 มีนาคม 2567ณ โรงแรมน่านตรึงใจ ต.ผาสิงห์ อ.เมืองน่าน จ.น่าน นายบุญยงค์ สดสอาด นายกสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดน่าน พร้อมด้วยนายสันต์ จำปารัตน์ ผู้ใหญ่บ้านเด่นใหม่ นางธัญนันท์ อุรา ผู้ใหญ่บ้านก๊อด นายกมล อินถา ผู้ใหญ่บ้านไชยสถาน นายศักดิ์ คันทะภา ผช.ผญบ.เด่นใหม่ นายชูชาติ กาวิชา ผช.ผญบ.ไชยสถาน นายยวด นามวงศ์ ผช.ผญบ.นาท่อใหม่ นายทุน หมู่ธรรมไชย ผช.ผญบ.ทุ่งขาม นายทวน ใจมา ผช.ผญบ.นาท่อ นายบูรณศักดิ์ ณ ชัย ผช.ผญบ.ปางค่า นาง ธนาภร วัฒนานิธิ ผช.ผญบ.ตาแก้ว ได้ยื่นหนังสื่อต่ออธิบดีกรมชลประทานผ่านนายนิพนธ์ สนั่นเรืองศักดิ์ วิศกรชลประทานชำนาญการ ส่วนส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้านพัฒนาแหล่งน้ำกองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนโดยในหนังสือมีรายละเอียดดังนี้
ทำการสมาคมสื่อมวลขน จังหวัดน่าน
๑๓๔ ม.๘ ต.ไชยสถาน อ.เมือง จ.น่าน ๕๕0๐๑(โทร ๐๘๑-๐๓๔๒๔๕๕)
๒๘ มีนาคม ๒๕๖๗
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ สอบถามความก้าวหน้าโครงการประตูระบายน้ำสมุนพร้อมขุดลอกแก้มลิง
หลงส้มป้อยและระบบส่งน้ำ ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน
กราบเรียน อธิบดีกรมชลประทาน
เนื่องด้วย กระผมนายบุญยงค์ สดสะอาด นายกสมาคมสื่อสารมวลชนจังหวัดน่าน ได้รับการ
ประสานงานจากกลุ่มเกษตรกรผู้ได้รับผลประโยชน์จากการก่อสร้างโครงการประตูระบายน้ำสมุน พร้อมขุด
ลอกแก้มลิงหลงสัมป่อย และระบบส่งน้ำ ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน เนื่องจากอำเภอ
เมืองน่าน ไม่มีแหล่งกักเก็บน้ำเพื่อนำไปใช้ในการเกษตร ทุกๆปีราษฎรจะพบกับปัญหาภัยแลัง และเมื่อฤดูฝน
ก็ได้รับผลกระทบจากปัญหาน้ำท่วม และน้ำป่าไหลหลาก เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ กระผมได้เข้าร่วมการ
ประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน และประชาสัมพันธ์โครงการ จากสำนักงานก่อสร้างชลประทาน
ขนาดกลางที่ ๒ ว่ามีแผนการก่อสร้างโครงการดังกล่าวในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๖๙
ดังนั้นกระผมขอเป็นตัวแทนของเกษตรกรผู้ได้รับประโยชน์จากการก่อสร้างโครงการประตูระบายน้ำ
สมุนพร้อมขุดลอกแก้มลิง หลงสัมป่อยและระบบส่งน้ำ ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ขอความ
อนุเคราะห์ สอบถามความก้าวหน้าโครงการ และยืนยันว่าโครงการตังกล่าว จะได้รับการจัดสรรงบประมาณ
เพื่อดำเนินการก่อสร้างภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ หรือไม่ประการใด พร้อมทั้งขอความอนุเคราะห์
จากท่านอธิบดีกรมชลประทาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากเข้าสู่
ปีงบประมาณรายจ่ายปี พ.ศ. ๒๕๖๗ แล้วแต่ยังไม่ได้รับความคืบหน้า โปรดชี้แจงความคืบหน้ามายังกระผม
ด้วย จักเป็นพระคุณอย่างยิ่ง
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา
ขอแสดงความนับถือ
นายบุญยงค์ สดสะอาด
(นายกสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดน่าน) ซึ่งก่อนหน้านั้นเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม2566 นายบุญยงค์ สดสอาด ได้ยื่นหนังสือต่อนายกรัฐมนตรีขณะมาปฏิบัติหน้าที่ราชการในจังหวัดน่านเพื่อสอบถามความก้าวหน้าของโครงการนี้และได้รับหนังสือตอบกลับจากจังหวัดดังนี้
ที่ นน ๐๐๑๗๑/ ๓๖๓๙
๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์สอบถามความก้าวหน้าโครงการประตูระบายน้ำสมุนพร้อมชุดลอกแก้มสิง
เรียน นายบุญยงค์ สดสอาด
อ้างถึง หนังสือร้องเรียน ลงวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๖
สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๒ ที่ กษ ๐๓๐๔๐๕/๓๓ จำนวน ๑ ฉบับ
ลงวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗
ตามที่ท่านได้มีหนังสือกราบเรียนนายกรัฐมนตรีขณะที่มาปฏิบัติหน้าที่ราชการในจังหวัดน่าน
ขอความอนุเคราะห์สอบถามความก้าวหน้าโครงการประตูระบายน้ำสมุนพร้อมขุดลอกแก้มสิงหลงส้มป่อยและ
ระบบส่งน้ำ ตำบลไขยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน เนื่องจากอำเภอเมืองน่านไม่มีแหล่งกักเก็บน้ำ
เพื่อนำไปใช้ในการเกษตร เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ ท่านได้เข้าร่วมป ระชุมรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชน และประชาสัมพันธ์โครงการ จากสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๒ ว่ามีแผนการ
ก่อสร้างโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๖๙ จึงขอความอนุเคราะห์สอบถามความก้าวหน้า
โครงการดังกล่าวจะได้รับการจัดสรรงบประมาณ เพื่อดำเนินการก่อสร้างภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ นี้
หรือไม่ประการใด จังหวัดน่านได้แจ้งให้สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๒ ตรวจสอบข้อเท็จจริง นั้น
จังหวัดน่านได้รับรายงานจากสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๒ ว่า เพื่อเป็น
การช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่โครงการ อยู่ระหว่างเตรียมความพร้อมทางด้านก่อสร้างและได้บรรจุโครงการ
ประตูระบายน้ำสมุนพร้อมชุดลอกแก้มลิงไว้ในแผนงานก่อสร้างในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ในลำดับต่อไป
รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ดังนั้น จังหวัดน่านพิจารณาแล้วเห็นว่า สำนักงานก่อสร้างชลประทาน
ขนาดกลางที่ ๒ ได้ดำเนินการบรรจุโครงการดังกล่าวไว้ในแผนงานก่อสร้างในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
เรียบร้อยแล้ว จึงยุติเรื่องร้องเรียนดังกล่าว
จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสด็งความนับถือ
(นายนิวัฒน์ งามธุระ)
รองผู้ว่าราขการจังหวัดน่าน ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน
สำนักงานจังหวัดน่าน
กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด
โทร/โทรสาร ๐๕๔๗๑-๖๔๖๗
เลขที่ที่รับ. 2 8 6
วันที่ 8ก.พ.2567
ที่ กษ ๐๓๐๔๐๕/๓๓

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๒
๘๒๙ หมู่ที่ ๒ ถนนลำปาง-แม่ทะ ตำบลชมพู
อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ๕๒๑๐๐
๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗
เรื่อง รายงานความก้าวหน้า โครงการประตูระบวยน้ำสมุนพร้อมยุดลอกแก้มลิง
เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน
อ้างถึง หนังสือศาลากลางจังหวัดน่าน ที่ นน ๐๐๑๗
.๑/๑๖๒๐ ลว. ๒๔ มกราคม ๒๕๖๗
ด้วย หนังสือศาลากลางจังหวัดน่าน ที่ นน ๐๐๑๗.๑/๑๖๒๐ ลว.๒๔ มกราคม ๒๕๖๗
ขอความอนุเคราะห์สอบถามความก้าวหน้าโครงการประตูระบายน้ำสมุนพร้อมขุดลอกแก้มลิง เพื่อเป็นการ
แก้ไขปัญหาความเตือดร้อนให้กับราษฎร์ในพื้นที่ ขอสอบถามความก้าวหน้าโครงการดังกล่าวจะได้รับการจัดสรร
งบประมาณ เพื่อดำเนินการก่อสร้างภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ นี้หรือไม่ประการใด นั้น
เพื่อเป็นการช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่โครงการ อยู่ระหว่างเตรียมความพร้อมทางด้านก่อสร้าง
และได้บรรจุโครงกรประตูระบายน้ำสมุนพร้อมขุดลอกแก้มสิงไว้ในแผนงานก่อสร้าง ในปีงบประมาณ ท.ศ. ๒๕๖๘
ในลำดับต่อไป ทั้งนี้ ขอมอบหมายให้นายนรินทร์ ปันทะโชติ ตำแหน่งนายช่างชลประทานอาวุโส โทร o๙ ๓๒๘๔ ๑๙๑๙
เป็นผู้ประสานงานในด้านต่างๆ จนเสร็จการ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
ขอแสดงความนับถือ
(นายธนพล สงวนตระกูล)
ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๒

ฝ่ายก่อสร้างที่ ๒
โทร. ๐๕๔๓๓ ๗๒๐๗
โทรสาร ๐ ๕๔๓๓ ๗๒๘๑/ ด้านนายบุญยงค์ สดสอาด กล่าวว่าที่ต้องมายื่นหนังสืออีกก็เพราะเกรงว่าในปีงบประมาณ 2568 งบประมาณจะตกไปเช่นปีงบประมาณ 2567ที่ผ่านมาที่โดนเบียดจนงบประมาณตกไปจึงขอฝากไปถึงท่านนายกรัฐมนตรี ท่านธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ท่านอธิดีกรมชลประทาน ท่านธนพล สงวนตระกูล ผอ.สนง.ก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 2 และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านได้โปรดเมตตาจัดสรรงบประมาณโครงการประตูระบายน้ำสมุนพร้อมขุดลอกแก้มลิงในปีงบประมาณ 2568 ให้ด้วยเนื่องจากชาวบ้านจะได้รับประโยชน์จากโครงการนี้จำนวนมากครับ นายบุญยงค์กล่าว