พิพัฒน์” เล่นใหญ่ บุกตลาดล้านเมืองเชียงราย ยกประกันสังคมเอื้อ พ่อค้าแม่ค้า เข้าประกันตน ม.40 มอบสิทธิประโยชน์ถ้วนหน้า

Uncategorized

พิพัฒน์” เล่นใหญ่ บุกตลาดล้านเมืองเชียงราย ยกประกันสังคมเอื้อ พ่อค้าแม่ค้า เข้าประกันตน ม.40 มอบสิทธิประโยชน์ถ้วนหน้า

วันที่ 18 มีนาคม 2567 นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วย นายไพโรจน์ โชติกเสถียร ปลัดกระทรวงแรงงาน นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม นางสาวบุปผา เรืองสุด อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน นายสมชาย มรกตศรีวรรณ อธิบดีกรมการจัดหางาน นางสาวจีระภา บุญรัตน์ รองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม เรืออากาศเอกหญิงศุภพร อยู่วัฒนา ผู้ตรวจราชการกรมสำนักงานประกันสังคม นายพรชัย พินิจรัตนอนันต์ ประกันสังคมจังหวัดเชียงราย คณะผู้บริหารระดับสูงกระทรวงแรงงาน และเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ตลาดล้านเมือง จ.เชียงราย โดยมี นายไพโรจน์ หาญพิทักษ์วงศ์ ผู้จัดการตลาดล้านเมือง พ่อค้าแม่ค้า ผู้ประกอบอาชีพอิสระ ร่วมให้การต้อนรับ ซึ่งตลาดล้านเมืองแห่งนี้เป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือ มีพื้นที่กว่า 260 ไร่ มีร้านค้า 1,432 แผง ซึ่งมีพ่อค้าแม่ค้า และอาชีพอิสระกว่า 10,000 คน พร้อมลงพื้นที่เยี่ยมบ้านให้กำลังใจและมอบสิ่งของ เครื่องอุปโภค บริโภค ให้ผู้ประกันตนที่ทุพพลภาพถึงบ้านพัก ซึ่งอยู่ในความดูแลของสำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงราย

นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า ในวันนี้ตนพร้อมผู้บริหารระดับสูงกระทรวงแรงงาน ได้เดินทางลงพื้นที่จังหวัดเชียงราย ในงาน “มาตรา 40 ทั่วไทย อาชีพอิสระอุ่นใจ ให้ประกันสังคมดูแล” ซึ่งผมและสำนักงานประกันสังคมได้มาเชิญชวน พ่อค้า แม่ค้า ในตลาดล้านเมือง ตลอดกลุ่มผู้ประกอบอาชีพอิสระ ประชาชนทั่วไป เข้าสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 เพื่อให้ทุกท่านได้รับความคุ้มครอง รับสิทธิประโยชน์ เช่น กรณีประสบอุบัติเหตุ เจ็บป่วย หรือ ทุพพลภาพ ได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้ กรณีเสียชีวิต ได้รับค่าทำศพ กรณีชราภาพ ได้รับบำเหน็จชราภาพ ทุกเดือน กรณีจ่ายเงินสมทบครบ 180 เดือน รับเงินเพิ่ม 10,000 บาท และรับเงินสงเคราะห์บุตร ทุกเดือน เป็นต้น
ทั้งนี้ ยังได้นำเจ้าหน้าที่จากสำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงรายมาให้คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้สิทธิตามกฎหมายของผู้ประกันตนอีกด้วย

ด้าน นางสาวจีระภา บุญรัตน์ รองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กล่าวว่า ในวันนี้ท่านพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วยสำนักงานประกันสังคม และผู้บริหารกระทรวงแรงงาน ยังได้ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านให้กำลังใจและมอบสิ่งของเครื่องอุปโภค บริโภคให้แก่นายเชาวลิต สิทธิภา อายุ 66 ปี ซึ่งเป็นผู้ประกันตนมาตรา 39 ที่อาศัยอยู่กับภรรยาและบุตร ในตำบลสันทราย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ซึ่งทุพพลภาพจากโรคความดันโลหิตสูง เป็นเหตุให้เส้นเลือดในสมองแตก ร่างกายข้างขวาเป็นอัมพาต สูญเสียสมรรถภาพในการทำงานของร่างกายร้อยละ 75 ได้รับสิทธิเป็นผู้ทุพพลภาพตั้งแต่วันที่ 18 พฤศจิกายน 2547 ได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้เดือนละ 2,400 บาท ตลอดชีวิต โดยได้นำความห่วงใย พร้อมกับได้พูดคุยเพื่อให้กำลังใจ สอบถามถึงชีวิตความเป็นอยู่ของผู้ประกันตนและครอบครัว ทั้งนี้ กระทรวงแรงงานโดยสำนักงานประกันสังคมให้ความสำคัญในการสร้างหลักประกันในการดำรงชีวิตของผู้ใช้แรงงานทุกคน ตามนโยบาย “สร้างรากฐานเศรษฐกิจ พัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยการคุ้มครองแรงงาน” ดูแลผู้ประกันตน ให้ได้รับสิทธิประโยชน์อย่างทั่วถึง โดยเฉพาะการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประกันตนที่ทุพพลภาพ ไม่ว่าจะเกิดจากความเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุที่ไม่คาดคิด เพื่อสร้างหลักประกันทางสังคมที่มั่นคง และทำให้ผู้ประกันตนที่ทุพพลภาพ สามารถใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างเท่าเทียมกับทุกๆ คนต่อไป

‐—————————————————–
ศูนย์สารนิเทศ สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน