ขอนแก่น…รองผู้ว่าฯ ขอนแก่นเปิดงานงานมหกรรมป้องกันและชะลอโรคไตเรื้อรัง เนื่องใน “วันไตโลก” และ Press tour โครงการ BCG implementation สวทช. ตรวจคัดกรองโรคไตและติดตามเบาหวาน ที่หอประชุมอำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น

Uncategorized

ขอนแก่น…รองผู้ว่าฯ ขอนแก่นเปิดงานงานมหกรรมป้องกันและชะลอโรคไตเรื้อรัง เนื่องใน “วันไตโลก” และ Press tour โครงการ BCG implementation สวทช. ตรวจคัดกรองโรคไตและติดตามเบาหวาน ที่หอประชุมอำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น

เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2567 ที่หอประชุมอำเภอกระนวน ภายใต้อำนวยการของนายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้ นายจิรศักดิ์ สีหามาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิดงานมหกรรมป้องกันและชะลอโรคไตเรื้อรัง เนื่องใน “วันไตโลก” ประจำปี 2567 โดยมี นายคเณศวร เกษอินทร์ นายอำเภอกระนวน อบจ.ขอนแก่น ส่วนราชการสังกัดกระทรวงสาธารณสุข และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก

องค์การอนามัยโลก ได้กำหนดให้วันพฤหัสบดีที่สองของเดือนมีนาคมของทุกปีเป็นวันไตโลก (World Kidney Day) ซึ่งในปีนี้ตรงกับวันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2567 โดยกรมควบคุมโรคได้ดำเนินการขับเคลื่อนการป้องกันโรคไตในชุมชนผ่านกลไกระดับพื้นที่เพื่อสนับสนุนการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนสร้างความตระหนักและป้องกันโรคไตเรื้อรังในชุมชนโดยกลไกคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) มุ่งเน้นการสร้างความตระหนักรู้ถึงความสำคัญของการเข้าถึงการบริการที่เท่าเทียม และการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคไตที่เหมาะสมเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตและชะลอการเสื่อมของไต โรคไตเรื้อรัง เป็นหนึ่งในโรคไม่ติดต่อที่เป็นปัญหาด้านสาธารณสุขของประเทศไทย ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ คุณภาพชีวิตของผู้ป่วย และสูญเสียค่าใช้จ่ายในการรักษาจำนวนมาก/////คเณศวร เกษอินทร์